รายละเอียดเงินกู้ยืม

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

Loan (Maturity Date) Loan amount (Bt. mil) Terms
Term Loan (May 17) 83 5 years
Term Loan (Dec 18) 583 5 years
Term Loan (Oct 19) 1,723 5 years
Term Loan (Aug 20) 1,000 5 years
Term Loan (Nov 20) 733 7 years
Term Loan (Dec 20) 1,500 5 years
Unsecured Bond (Apr17) 500 3 years
Unsecured Bond (Jun17) 150 5 years
Unsecured Bond (Aug18) 1,400 3 years
Unsecured Bond (Oct18) 500 7 years
Unsecured Bond (Nov19) 1,000 5 years
Unsecured Bond (Aug20) 1,400 5 years
Unsecured Bond (Dec20) 800 5 years
Unsecured Bond (Oct21) 300 10 years
Unsecured Bond (Dec21) 800 7 years
Unsecured Bond (Jan22) 1,000 7 years
Unsecured Bond (Aug22) 800 7 years
Unsecured Bond (Dec22) 600 7 years
Property Fund (Mar18) 70 15 years
Property Fund (Mar18) 17 15 years
14,959