รายละเอียดเงินกู้ยืม

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

Loan Loan amount
(THB mn)
Maturity Date
CPN18OA 500 Oct-2018
CPN19NA 1,000 Nov-2019
CPN20DA 800 Dec-2020
CPN218A 1,900 Aug-2021
CPN21DA 800 Dec-2021
CPN21OA 300 Oct-2021
CPN221A 1,000 Jan-2022
CPN228A 800 Aug-2022
CPN22DA 600 Dec-2022
CPN258A 1,000 Aug-2025
GLAND209A 1,100 Sep-2020
GLAND20NA 100 Nov-2020
GLAND20NB 200 Nov-2020
GLAND215A 1,300 May-2021
GLAND224A 1,150 Apr-2022
Term Loan 600 Jan-2019
Term Loan 283 Jan-2019
Term Loan 1,500 Dec-2020
Term Loan 639 Aug-2020
Term Loan 461 Jan-2022
Term Loan 2,702 Jan-2025
Term Loan 800 Jan-2025
B/E 4,200
P/N 5,100
28,834