รายละเอียดเงินกู้ยืม

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

Loan (Maturity Date) Loan amount
(THB mn)
Terms
Term Loan (Dec 18) 417  5 years
Term Loan (Oct 19) 1,390  5 years
Term Loan (Aug 20) 972  5 years
Term Loan (Nov 20) 633  7 years
Term Loan (Dec 20) 1,500  5 years
Unsecured Bond (Aug18) 1,400 3 years
Unsecured Bond (Oct18) 500 7 years
Unsecured Bond (Nov19) 1,000 5 years
Unsecured Bond (Aug20) 1,400 5 years
Unsecured Bond (Dec20) 800 5 years
Unsecured Bond (Oct21) 300 10 years
Unsecured Bond (Dec21) 800 7 years
Unsecured Bond (Jan22) 1,000 7 years
Unsecured Bond (Aug22) 800 7 years
Unsecured Bond (Dec22) 600 7 years
Property Fund (Mar18) 45 15 years
Property Fund (Mar18) 11 15 years
B/E 2,500  3 Months
P/N 1,900  Call
17,968