ติดต่อเลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัท

 

โทรศัพท์ : +66 (0) 2667-5555 ต่อ1665
โทรสาร : +66 (0) 2264-5593
อีเมลล์ : co.secretary@cpn.co.th
ที่อยู่ : ชั้น 31 อาคารดิออฟฟิชเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์
เลขที่ 999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย