วิเคราะห์เงินกู้ยืม

หนี้สินสุทธิ ณ 31 มีนาคม 2561 เท่ากับ 9,405 ล้านบาท

สัดส่วนหนี้สินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่และอัตราดอกเบี้ยลอยตัว

ต้นทุนการกู้ยืม