วิเคราะห์เงินกู้ยืม

หนี้สินสุทธิ ณ 31 มีนาคม 2560 เท่ากับ 14,959 ล้านบาท

สัดส่วนหนี้สินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่และอัตราดอกเบี้ยลอยตัว

ต้นทุนการกู้ยืม