วิเคราะห์เงินกู้ยืม

หนี้สินสุทธิ ณ 30 กันยายน 2561 เท่ากับ 28,834 ล้านบาท

สัดส่วนหนี้สินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่และอัตราดอกเบี้ยลอยตัว

ต้นทุนการกู้ยืม