วิเคราะห์เงินกู้ยืม

หนี้สินสุทธิ ณ 31 ธันวาคม 2559 เท่ากับ 17,904 ล้านบาท

สัดส่วนหนี้สินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่และอัตราดอกเบี้ยลอยตัว

ต้นทุนการกู้ยืม