วิเคราะห์เงินกู้ยืม

หนี้สินสุทธิ ณ 30 กันยายน 2560 เท่ากับ 17,967 ล้านบาท

สัดส่วนหนี้สินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่และอัตราดอกเบี้ยลอยตัว

ต้นทุนการกู้ยืม