ถาม - ตอบ

 • ข้อมูลหลักทรัพย์ CPN
 • ข้อมูลธุรกิจของ CPN
 • ข้อมูล CPNRF
 • ข้อมูล CPNCG
 • หุ้น CPN ซื้อขายอยู่บนตลาดหุ้นใด และมีตัวย่อว่าอะไร?
 • หุ้น CPN ซื้อขายอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2538 ภายใต้ตัวย่อว่า CPN
 • มีหุ้นจดทะเบียนทั้งหมดกี่หุ้น?
 • บริษัทมีหุ้นทั้งหมด 4,488,000,000 หุ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาเยี่ยมชมหน้า "ข้อมูลหุ้น" บนตัวเลือกในหน้านักลงทุนสัมพันธ์
 • หุ้น CPN มี Free float เท่าไหร่?
 • ประมาณ 47%
 • ใครเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่?
 • ครอบครัวจิราธิวัฒน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมผ่านกลุ่มเซ็นทรัลถือหุ้นรวมกันประมาณ 53%
 • นโยบายการจ่ายเป็นปันผลของบริษัทเป็นอย่างไร?
 • สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาเยี่ยมชมหน้า "ข้อมูลเงินปันผล" บนตัวเลือกในหน้านักลงทุนสัมพันธ์
 • CPN มีสินทรัพย์อยู่กี่แห่ง?
 • ปัจจุบัน บริษัทฯ มีศูนย์การค้าภายใต้การบริหารงานรวม 30 โครงการ อาคารสำนักงานให้เช่า 7 โครงการ อาคารที่พักอาศัย 1 โครงการ และบริษัทฯ ยังเป็นเจ้าของโรงแรมอีก 2 แห่ง ซึ่งได้ว่าจ้างบริษัทภายนอกที่มีความชำนาญให้เป็นผู้บริหารงาน

  ทั้งนี้ บริษัทได้โอนศูนย์การค้า 4 แห่งและอาคารสำนักงาน 2 แห่งเข้ากองทุน CPNRF (กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท) ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นประมาณ 27% และได้โอนอาคารสำนักงาน 1 แห่งเข้ากองทุน CPNCG (กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN คอมเมอร์เชียล โกรท) ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ 25% CPN ยังคงเป็นผู้บริหารสินทรัพย์ดังกล่าว โดยกองทุนอสังหาริมทรัพย์ทั้งสองแห่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • ปัจจุบัน CPN บริหารพืนที่ให้เช่าอยู่เท่าไหร่?
 • CPN บริหารพื้นที่ค้าปลีกให้เช่าราว 1.6 ล้านตร.ม. พื้นที่สำนักงาน 170,000 ตร.ม.ห้องพักภายในโรงแรม 561 ห้อง และที่อยู่อาศัย 11 ห้อง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาเยี่ยมชมหน้า "สินทรัพย์" บนตัวเลือกในเมนูหลัก
 • อัตราการเช่าพื้นที่เฉลี่ยของโครงการของ CPN อยู่ที่เท่าไหร่?
 • อัตราการเช่าพื้นที่เฉลี่ยของพื้นที่ค้าปลีกทั้งหมดยังคงอยู่ในระดับสูงประมาณ 91% ส่วนอัตราการเช่าพื้นที่ของในขณะที่ อาคารสำนักงาน มีอัตราการเช่าพื้นที่อยู่ที่เกินกว่า 94%
 • CPN ได้ทำสัญญาเช่ากับผู้เช่าอย่างไรบ้าง?
 • สัญญาที่ CPN ทำกับผู้เช่าพื้นที่นั้นมี 2 รูปแบบ: ระยะสั้นและระยะยาว สัญญาเช่าระยะสั้นนั้นมากกว่า 83% ของพื้นที่ปล่อยเช่าทั้งหมดของ CPN โดยสัญญาประเภทนี้จะทำการทบทวนใหม่ทุกๆ 1-3 ปี โดยจะมีการคิดค่าเช่าเป็นอัตราคงที่หรือต่อสัดส่วนการขายโดยมียอดชำระขั้นต่ำ สัญญาเช่าระยะยาวนั้นคิดเป็นประมาณ 17% ของพื้นที่ปล่อยเช่า โดยสัญญาเช่ามีอายุสูงสุดไม่เกิน 20 ปี โดย CPN จะเก็บเงินก้อนใหญ่ในวันแรกและจะได้รับค่าเช่าตลอดระยะเวาลที่มีการเช่าพื้นที่
 • CPN มีกลยุทธ์การเติบโตอย่างไร?
  • พัฒนาศูนย์การค้าที่มีคุณภาพทั่วประเทศไทย
  • ซื้อและสร้างอสังหาริมทรัพย์คุณภาพสูงในประเทศไทย
  • บริหารโครงการที่มีอยู่เดิมให้มีกำไรมากขึ้น
  • รักษาและเพิ่มจำนวนลูกค้าผู้เข้าใช้บริการ
  • เพิ่มผู้เช่าพื้นที่ค้าปลีกรายใหม่ๆ
 • CPN มีตราสินค้าอะไรบ้าง?
 • ปัจจุบัน CPN มี 3 ตราสินค้าภายใต้การดูแล:
  • เซ็นทรัลเวิลด์
  • เซ็นทรัลพลาซา
  • เซ็นทรัลเฟสติวัล

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาเยี่ยมชมหน้า "สินทรัพย์" บนตัวเลือกในหน้า "เกี่ยวกับ CPN"

 • CPN มีโครงการลงทุนอะไรในอนาคต?
 • บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายทางธุรกิจในระยะ 5 ปี (ปี 2560-2564) ที่จะมีรายได้เติบโตในอัตราเฉลี่ย (CAGR) 14 - 15% ต่อปี เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางในการขยายธุรกิจ ประกอบไปด้วย การพัฒนาโครงการใหม่ประมาณ 2-3 ศูนย์การค้าต่อปี การปรับปรุงสินทรัพย์ที่มีอยู่ในปัจจุบันเพื่อเพิ่มมูลค่า การปรับขึ้นค่าเช่าตามปกติ และการปรับปรุงดำเนินงาน

  ภายใต้ความเจริญทางเศรษฐกิจที่ขยายตัวสู่พื้นที่รอบนอกกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด บริษัทฯ มีการศึกษาโอกาสทางธุรกิจค้าปลีกในรูปแบบใหม่รวมทั้งนวัตกรรมด้านการออกแบบและตกแต่งศูนย์การค้า เพื่อยกระดับให้ศูนย์การค้ามีความทันสมัย พร้อมมอบประสบการณ์ที่หลากหลายเพื่อตอบสนองต่อรูปแบบการใช้ชีวิตของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอทั้งลูกค้าชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

  นอกจากนั้น บริษัทฯ ได้ศึกษาโอกาสเพิ่มเติมเพื่อขยายการลงทุนไปในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในประเทศที่มีโอกาสและศักยภาพในการเติบโต อาทิ มาเลเซีย เวียดนาม และอินโดนีเซีย เพื่อการเติบโตตามเป้าหมายในอนาคตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

  โครงการพัฒนาศูนย์การค้า

  การขยายธุรกิจในประเทศ
  ปัจจุบัน บริษัทฯ มีโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง 2 โครงการใหม่ ซึ่งจะเปิดให้บริการในเดือนพฤศจิกายน ปี 2560 ได้แก่ เซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา และเซ็นทรัลพลาซา มหาชัย และโครงการเดิมที่อยู่ระหว่างการปรับปรุง ได้แก่ เซ็นทรัลเวิล์ด เซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 และเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 โดยโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 และเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 จะปรับปรุงแล้วเสร็จในเดือนธันวาคม ปี 2560 และโครงการใหม่ในปี 2560 จะทำให้บริษัทฯ มีพื้นที่ขายเพิ่มขึ้นประมาณ 0.08 ล้าน ตร.ม. ทำให้บริษัทฯ มีพื้นที่ให้เช่ารวมเป็น 1.69 ล้าน ตร.ม. ในปี 2560

  การขยายธุรกิจต่างประเทศ
  ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ร่วมพัฒนาศูนย์การค้า Central i-City ในประเทศมาเลเซีย ด้วยบริษัทฯ เล็งเห็นถึงโอกาสเติบโตทางธุรกิจและเพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงในการลงทุน จึงได้มองโอกาสการพัฒนาโครงการใหม่ ๆ ในพื้นที่ที่มีศักยภาพ โครงการ Central i-City เป็นการร่วมทุนระหว่าง CPN (60%) และ I-R&D Sdn. Bhd (“IRD”) (40%) บริษัทลูกของ I-Berhad โครงการนี้มีมูลค่ารวมกว่า 830 ล้านริงกิต หรือ ประมาณ 8,300 ล้านบาท ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างการก่อสร้างและมีแผนกำหนดเปิดให้บริการในปี 2561 บริษัทฯ ได้ทำสัญญาเช่ากับผู้เช่ารายใหญ่ เช่น ห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ต และโรงภาพยนตร์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการทำสัญญาเช่ากับผู้เช่ารายย่อยต่อไป

  โครงการพัฒนาที่พักอาศัย
  บริษัทฯ เล็งเห็นศักยภาพในการพัฒนาโครงการศูนย์การค้าในลักษณะพื้นที่แบบผสม (Mixed-use project) โดยวางแผนใช้ประโยชน์จากที่ดินที่เหลืออยู่ในบริเวณศูนย์การค้าในปัจจุบันเพื่อพัฒนาธุรกิจเกี่ยวเนื่องอื่น ๆ รวมถึงโครงการที่พักอาศัยด้วย เพื่อสนับสนุนธุรกิจศูนย์การค้าซึ่งเป็นธุรกิจหลักให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสร้างมูลค่าเพิ่มแก่บริษัทฯ

  เมื่อต้นปี 2559 บริษัทฯ ได้เปิดจองซื้อคอนโดมิเนียมจำนวน 3 โครงการบนที่ดินบริเวณศูนย์การค้า ในโครงการเชียงใหม่ ขอนแก่น และระยอง โดยมียอดจองซื้อทั้ง 3 โครงการเต็ม 100% แล้ว ตั้งแต่สิ้นไตรมาสที่ 3 ปี 2559 ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้าง คาดว่าจะพร้อมโอนได้ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2561 นอกจากนี้ บริษัทฯ จะเปิดตัวคอนโดมิเนียมใหม่อีก 3 โครงการในเดือนพฤศจิกายน ปี 2560 บนที่ดินบริเวณศูนย์การค้า ในโครงการนครราชสีมา เชียงราย และเชียงใหม่ คาดว่าจะพร้อมโอนได้ในปี 2562

  บริษัทฯ วางแผนพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยประมาณ 3 โครงการต่อปี คาดว่ารายได้จากโครงการที่พักอาศัยจะคิดเป็นประมาณ 5-7% ของรายได้รวมในปี 2561 เป็นต้นไป
 • อะไรคือ CPNRF?
 • CPNRF หรือ CPN Retail Growth Property Fund เป็นกองทุนอสังหาริมทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่ปี 2548 กองทุนดังกล่าวมีสินทรัพย์เป็นศูนย์การค้าชั้นนำ 4 แห่ง ได้แก่ เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 เซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 เซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า และเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต และลงทุนในอาคารสำนักงาน 2 แห่ง ได้แก่ อาคารสำนักงานปิ่นเกล้า ทาวเวอร์ เอ และ ทาวเวอร์ บี
 • CPN มีสัดส่วนการลงทุนในกองทุนอสังหาริมทรัพย์ CPNRF อยู่เท่าใด?
 • CPN มีสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนราว 27% ในกองทุน
 • ใครเป็นผู้จัดการกองทุน?
  • CPN เป็นผู้บริหารสินทรัพย์
  • บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุน
 • CPN ได้รับค่าธรรมเนียมเท่าไหร่?
  • ค่าบริหารสินทรัพย์: ในอัตราไม่เกิน 3.0% ของรายได้ค่าเช่าและบริการ
  • ค่าเช่า: 0.5 - 1.5 เดือนตามอัตราค่าเช่าของแต่ละผู้เช่าขึ้นอยู่กับประเภทสัญญาเช่าและเงื่อนไข
  • ค่าธรรมเนียมพื้นฐาน: ในอัตราไม่เกิน 0.3% ของมูลค่าสุทธิของกองทุนคำนวนจากมูลค่ารวมของหน่วยลงทุน ณ วันสุดท้ายของแต่ละเดือน
  • ค่าธรรมเนียมส่วนแบ่งกำไร: ในอัตราไม่เกิน 2.35% ของกำไรสุทธิ
  • การซื้อหรือการขายสินทรัพย์: ในอัตรา 1.5% ของมูลค่าสินทรัพย์ที่ซื้อ และ0.75% ของมูลค่าสินทรัพย์ที่ขาย
 • จะหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ CPNRF ได้จากที่ไหน?
 • กรุณาเยี่ยมชม: http://www.cpnrf.com หรือกรุณาติดต่อ:
  บริษัทจัดการกองทุน
  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
  โทรศัพท์ : 0-2777-7777 กด 0 และกด 6
  โทรสาร : 0-2949-1505
  เว็บไซต์ : www.scbam.com
  อีเมล์ : customerservice.scbam@scb.co.th

  ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
  บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
  โทรศัพท์ : 0-2667-5555 ต่อ 1614, 1688
  โทรสาร : 0-2264-5593
  เว็บไซต์ : www.cpn.co.th
  อีเมล์ : ir@cpn.co.th
 • อะไรคือ CPNCG?
 • CPNCG หรือ CPN Commercial Growth Leasehold Property Fund เป็นกองทุนอสังหาริมทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่ปี 2555 กองทุนดังกล่าวมีสินทรัพย์คืออาคารสำนักงาน ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์
 • CPN มีสัดส่วนการลงทุนในกองทุนอสังหาริมทรัพย์ CPNRF อยู่เท่าใด?
 • CPN มีสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนราว 25% ในกองทุน
 • ใครเป็นผู้จัดการกองทุน?
  • CPN เป็นผู้บริหารสินทรัพย์
  • บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุน
 • CPN ได้รับค่าธรรมเนียมเท่าไหร่?
  • ค่าบริหารสินทรัพย์: ในอัตราไม่เกิน 2.0% ของรายได้ค่าเช่าและบริการ
  • ค่าเช่า: 0.5 - 1.5 เดือนตามอัตราค่าเช่าของแต่ละผู้เช่าขึ้นอยู่กับประเภทสัญญาเช่าและเงื่อนไข
  • ค่าธรรมเนียมพื้นฐาน: ในอัตราไม่เกิน 0.23% ของมูลค่าสุทธิของกองทุนคำนวนจากมูลค่ารวมของหน่วยลงทุน ณ วันสุดท้ายของแต่ละเดือน
  • ค่าธรรมเนียมส่วนแบ่งกำไร: ในอัตราไม่เกิน 2% ของกำไรสุทธิ
  • การซื้อหรือการขายสินทรัพย์: ในอัตรา 1.5% ของมูลค่าสินทรัพย์ที่ซื้อ และ 0.75% ของมูลค่าสินทรัพย์ที่ขาย
  • ค่าธรรมเนียมในการควบคุมด้านการปรับปรุงและ/หรือพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม: ในอัตรา 2% ของมูลค่าการปรับปรุงและ/หรือพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
 • จะหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ CPNCG ได้จากที่ไหน?
 • กรุณาเยี่ยมชม: http://www.cpncg.com
  บริษัทจัดการกองทุน
  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
  โทรศัพท์ : 0-2777-7777 กด 0 และกด 6
  โทรสาร : 0-2949-1505
  เว็บไซต์ : www.scbam.com
  อีเมล์ : customerservice.scbam@scb.co.th

  ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
  บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
  โทรศัพท์ : 0-2667-5555 ต่อ 1614, 1688
  โทรสาร : 0-2264-5593
  เว็บไซต์ : www.cpn.co.th
  อีเมล์ : ir@cpn.co.th