ถาม - ตอบ

 • ข้อมูลหลักทรัพย์ CPN
 • ข้อมูลธุรกิจของ CPN
 • ข้อมูล CPNREIT
 • ข้อมูล CPNCG
 • หุ้น CPN ซื้อขายอยู่บนตลาดหุ้นใด และมีตัวย่อว่าอะไร?
 • หุ้น CPN ซื้อขายอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2538 ภายใต้ตัวย่อว่า CPN
 • มีหุ้นจดทะเบียนทั้งหมดกี่หุ้น?
 • บริษัทมีหุ้นทั้งหมด 4,488,000,000 หุ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาเยี่ยมชมหน้า "ข้อมูลหุ้น" บนตัวเลือกในหน้านักลงทุนสัมพันธ์
 • หุ้น CPN มี Free float เท่าไหร่?
 • ประมาณ 47%
 • ใครเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่?
 • ครอบครัวจิราธิวัฒน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมผ่านกลุ่มเซ็นทรัลถือหุ้นรวมกันประมาณ 53%
 • นโยบายการจ่ายเป็นปันผลของบริษัทเป็นอย่างไร?
 • สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาเยี่ยมชมหน้า "ข้อมูลเงินปันผล" บนตัวเลือกในหน้านักลงทุนสัมพันธ์
 • CPN มีสินทรัพย์อยู่กี่แห่ง?
 • ปัจจุบัน บริษัทฯ มีศูนย์การค้าภายใต้การบริหารงานรวม 32 โครงการ อาคารสำนักงานให้เช่า 7 โครงการ อาคารที่พักอาศัย 1 โครงการ และบริษัทฯ ยังเป็นเจ้าของโรงแรมอีก 2 แห่ง ซึ่งได้ว่าจ้างบริษัทภายนอกที่มีความชำนาญให้เป็นผู้บริหารงาน

  ทั้งนี้ บริษัทได้โอนศูนย์การค้า 5 แห่งและอาคารสำนักงาน 2 แห่งเข้ากองทุน CPNREIT (ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท) ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นประมาณ 27% และได้โอนอาคารสำนักงาน 1 แห่งเข้ากองทุน CPNCG (กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN คอมเมอร์เชียล โกรท) ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ 25% CPN ยังคงเป็นผู้บริหารสินทรัพย์ดังกล่าว โดยกองทุนอสังหาริมทรัพย์ทั้งสองแห่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • ปัจจุบัน CPN บริหารพืนที่ให้เช่าอยู่เท่าไหร่?
 • CPN บริหารพื้นที่ค้าปลีกให้เช่าราว 1.7 ล้านตร.ม. พื้นที่สำนักงาน 170,000 ตร.ม.ห้องพักภายในโรงแรม 561 ห้อง และที่อยู่อาศัย 11 ห้อง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาเยี่ยมชมหน้า "สินทรัพย์" บนตัวเลือกในเมนูหลัก
 • อัตราการเช่าพื้นที่เฉลี่ยของโครงการของ CPN อยู่ที่เท่าไหร่?
 • อัตราการเช่าพื้นที่เฉลี่ยของพื้นที่ค้าปลีกทั้งหมดยังคงอยู่ในระดับสูงประมาณ 92% ส่วนอัตราการเช่าพื้นที่ของในขณะที่ อาคารสำนักงาน มีอัตราการเช่าพื้นที่อยู่ที่เกินกว่า 96%
 • CPN ได้ทำสัญญาเช่ากับผู้เช่าอย่างไรบ้าง?
 • สัญญาที่ CPN ทำกับผู้เช่าพื้นที่นั้นมี 2 รูปแบบ: ระยะสั้นและระยะยาว สัญญาเช่าระยะสั้นนั้นมากกว่า 83% ของพื้นที่ปล่อยเช่าทั้งหมดของ CPN โดยสัญญาประเภทนี้จะทำการทบทวนใหม่ทุกๆ 1-3 ปี โดยจะมีการคิดค่าเช่าเป็นอัตราคงที่หรือต่อสัดส่วนการขายโดยมียอดชำระขั้นต่ำ สัญญาเช่าระยะยาวนั้นคิดเป็นประมาณ 17% ของพื้นที่ปล่อยเช่า โดยสัญญาเช่ามีอายุสูงสุดไม่เกิน 20 ปี โดย CPN จะเก็บเงินก้อนใหญ่ในวันแรกและจะได้รับค่าเช่าตลอดระยะเวาลที่มีการเช่าพื้นที่
 • CPN มีกลยุทธ์การเติบโตอย่างไร?
  • พัฒนาศูนย์การค้าที่มีคุณภาพทั่วประเทศไทย
  • ซื้อและสร้างอสังหาริมทรัพย์คุณภาพสูงในประเทศไทย
  • บริหารโครงการที่มีอยู่เดิมให้มีกำไรมากขึ้น
  • รักษาและเพิ่มจำนวนลูกค้าผู้เข้าใช้บริการ
  • เพิ่มผู้เช่าพื้นที่ค้าปลีกรายใหม่ๆ
 • CPN มีตราสินค้าอะไรบ้าง?
 • ปัจจุบัน CPN มี 4 ตราสินค้าภายใต้การดูแล:
  • เซ็นทรัลเวิลด์
  • เซ็นทรัลพลาซา
  • เซ็นทรัลเฟสติวัล
  • เซ็นทรัล ภูเก็ต

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาเยี่ยมชมหน้า "สินทรัพย์" บนตัวเลือกในหน้า "เกี่ยวกับ CPN"

 • CPN มีโครงการลงทุนอะไรในอนาคต?
 • บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายทางธุรกิจในระยะ 5 ปี (ปี 2561-2565) ที่จะมีรายได้เติบโตในอัตราเฉลี่ย (CAGR) อย่างน้อยร้อยละ 13 ต่อปี เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางการขยายธุรกิจในรูปแบบการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์แบบผสม (Mixed-use Development) ประกอบด้วย การพัฒนาโครงการศูนย์การค้าใหม่ การปรับปรุงสินทรัพย์ที่มีอยู่ในปัจจุบันเพื่อเพิ่มมูลค่า รวมถึงการปรับขึ้นค่าเช่าตามปกติ และการปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาโครงการที่พักอาศัย

  ภายใต้ความเจริญทางเศรษฐกิจที่ขยายตัวสู่พื้นที่รอบนอกกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด บริษัทฯ มีการศึกษาโอกาสทางธุรกิจค้าปลีกในรูปแบบใหม่รวมทั้งนวัตกรรมด้านการออกแบบและตกแต่งศูนย์การค้า เพื่อยกระดับให้ศูนย์การค้ามีความทันสมัย พร้อมมอบประสบการณ์ที่หลากหลายเพื่อตอบสนองต่อรูปแบบการใช้ชีวิตของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอทั้งลูกค้าชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

  นอกจากนั้น บริษัทฯ ได้ศึกษาโอกาสการลงทุนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในประเทศที่มีโอกาสและศักยภาพในการเติบโต อาทิ มาเลเซีย เวียดนาม และอินโดนีเซีย เพื่อการเติบโตตามเป้าหมายในอนาคตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

  โครงการพัฒนาศูนย์การค้า

  การขยายธุรกิจในประเทศ
  ปัจจุบัน บริษัทฯ มีโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง 1 โครงการใหม่ ได้แก่ เซ็นทรัล วิลเลจ ซึ่งคาดว่าจะเปิดให้บริการได้ภายในไตรมาสที่ 3 ปี 2562

  การปรับปรุงศูนย์การค้าเดิม ได้แก่ เซ็นทรัลเวิลด์ จะแล้วเสร็จในไตรมาส 4 ปี 2561 และในปี 2561 ต่อเนื่อง 2562 บริษัทฯ มีแผนที่จะปรับปรุงใหญ่ที่เซ็นทรัลพลาซา เชียงราย เซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี และเซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต และปรับปรุงย่อยที่เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช และเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว

  การขยายธุรกิจต่างประเทศ
  ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ร่วมพัฒนาศูนย์การค้า Central i-City ในประเทศมาเลเซีย ด้วยบริษัทฯ เล็งเห็นถึงโอกาสเติบโตทางธุรกิจและเพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงในการลงทุน จึงได้มองโอกาสการพัฒนาโครงการใหม่ ๆ ในพื้นที่ที่มีศักยภาพ โครงการ Central i-City เป็นการร่วมทุนระหว่าง CPN (60%) และ I-R&D Sdn. Bhd (“IRD”) (40%) บริษัทลูกของ I-Berhad โครงการนี้มีมูลค่ารวมกว่า 830 ล้านริงกิต หรือ ประมาณ 8,300 ล้านบาท ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างการก่อสร้างและมีแผนกำหนดเปิดให้บริการในไตรมาสที่ 1 ปี 2562 บริษัทฯ ได้ทำสัญญาเช่ากับผู้เช่ารายใหญ่ เช่น ห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ต และโรงภาพยนตร์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการทำสัญญาเช่ากับผู้เช่ารายย่อยต่อไป

  โครงการพัฒนาที่พักอาศัย
  บริษัทฯ เล็งเห็นศักยภาพในการพัฒนาโครงการศูนย์การค้าในลักษณะพื้นที่แบบผสม (Mixed-use project) โดยวางแผนใช้ประโยชน์จากที่ดินที่เหลืออยู่ในบริเวณศูนย์การค้าในปัจจุบันเพื่อพัฒนาธุรกิจเกี่ยวเนื่องอื่นๆ รวมถึงโครงการที่พักอาศัยด้วย เพื่อสนับสนุนธุรกิจศูนย์การค้าซึ่งเป็นธุรกิจหลักให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสร้างมูลค่าเพิ่มแก่บริษัทฯ

  โครงการคอนโดมิเนียมที่เปิดตัวในปี 2559 จำนวน 3 โครงการ ได้แก่ ESCENT เชียงใหม่, ESCENT ขอนแก่น และ ESCENT ระยอง ซึ่งได้เปิดจองซื้อเต็มทั้งหมดแล้ว อยู่ระหว่างการก่อสร้างและตกแต่งภายนอกและภายใน โดยคาดว่าจะทยอยโอนและรับรู้เป็นรายได้ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2561 รวมเป็นมูลค่าประมาณ 2,800 ล้านบาท

  ในปี 2560 บริษัทฯ ได้เปิดจองซื้อคอนโดมิเนียมอีกจำนวน 3 โครงการบนที่ดินบริเวณศูนย์การค้า ได้แก่ ESCENT นครราชสีมา ESCENT VILLE เชียงราย และ ESCENT VILLE เชียงใหม่ (เฟสที่ 2) โดยยอดจองซื้อ เต็มร้อยละ 100 โดยคาดว่าทั้ง 3 โครงการจะการก่อสร้างแล้วเสร็จและพร้อมโอนได้ในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2562
 • อะไรคือ CPNREIT?
 • ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท หรือ CPNREIT เกิดขึ้นจากการแปลงสภาพกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท หรือ CPNRF มาเป็นรูปแบบของกองทรัสต์ ซึ่งได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560 โดยการโอนสินทรัพย์จาก CPNRF ประกอบด้วยศูนย์การค้าชั้นนำ 4 แห่ง ได้แก่ เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 เซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 เซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า และเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต และลงทุนในอาคารสำนักงาน 2 แห่ง ได้แก่ อาคารสำนักงานปิ่นเกล้า ทาวเวอร์ เอ และ ทาวเวอร์ บี และมีการโอนสินทรัพย์เพิ่มเติมจาก CPN ประกอบด้วย ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช และโรงแรม ฮิลตัน พัทยา โดย CPNREIT เริ่มทำการซื้อขายบนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560
 • • CPN มีสัดส่วนการลงทุนในกองทุนอสังหาริมทรัพย์ CPNREIT อยู่เท่าใด?
 • CPN มีสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนราว 27% ในกองทรัสต์
 • • ใครเป็นผู้จัดการกองทรัสต์?
  • CPN เป็นผู้บริหารกองทรัสต์ผ่านบริษัทย่อย CPN REIT Management จำกัด และเป็นผู้บริหารสินทรัพย์ที่อยู่ภายใต้ CPNREIT เช่นกัน
  • บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด เป็นทรัสตี ซึ่งดูแลผลประโยชน์ให้แก่ผู้ถือหน่วยกองทรัสต์
 • CPN ได้รับค่าธรรมเนียมเท่าไหร่?
  • ค่าบริหารกองทรัสต์: ในอัตราไม่เกิน 1.0% ของมูลค่าทรัพย์สินรวมแต่ทั้งนี้จะไม่น้อยกว่า 15 ล้านบาทต่อปีในปี 2561 โดยมีอัตราการเพิ่มร้อยละ 3 ต่อปี
  • ค่าบริหารสินทรัพย์: ในอัตราไม่เกิน 3.0% ของรายได้ค่าเช่าและบริการ
  • ค่าเช่า: 0.5 - 1.5 เดือนตามอัตราค่าเช่าของแต่ละผู้เช่าขึ้นอยู่กับประเภทสัญญาเช่าและเงื่อนไข
  • ค่าธรรมเนียมพื้นฐาน: ในอัตราไม่เกิน 0.28% ของมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (Investment properties) จากรายงานมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทรัสต์ที่รับรองโดยทรัสตีของกองทรัสต์ในแต่ละเดือน ซึ่งคํานวณ ณ วันทําการสุดท้ายของเดือน ทั้งนี้ไม่รวมมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนประเภทโรงแรม
  • ค่าธรรมเนียมส่วนแบ่งกำไร: ในอัตราไม่เกิน 2.35% ของกำไรสุทธิ
  • การซื้อหรือการขายสินทรัพย์: ในอัตรา 1.5% ของมูลค่าสินทรัพย์ที่ซื้อ และ0.75% ของมูลค่าสินทรัพย์ที่ขาย
 • จะหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ CPNREIT ได้จากที่ไหน?
 • กรุณาเยี่ยมชม: http://www.cpnreit.com หรือกรุณาติดหรือกรุณาติดต่อ:
  บริษัทจัดการกองทรัสต์
  บริษัท CPN REIT Management จำกัด
  โทรศัพท์ : 0-2667-5555 ต่อ 1660
  โทรสาร : 0-2264-5593
  เว็บไซต์ : www.cpnreit.com
  อีเมล์ : ir_cpnreit@cpn.co.th

  ทรัสตี
  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
  โทรศัพท์ : 0-2777-7777 กด 0 และกด 6
  โทรสาร : 0-2949-1505
  เว็บไซต์ : www.scbam.com
  อีเมล์ : customerservice.scbam@scb.co.th

  ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
  บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
  โทรศัพท์ : 0-2667-5555 ต่อ 1614, 1688
  โทรสาร : 0-2264-5593
  เว็บไซต์ : www.cpn.co.th
  อีเมล์ : ir@cpn.co.th
 • อะไรคือ CPNCG?
 • CPNCG หรือ CPN Commercial Growth Leasehold Property Fund เป็นกองทุนอสังหาริมทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่ปี 2555 กองทุนดังกล่าวมีสินทรัพย์คืออาคารสำนักงาน ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์
 • CPN มีสัดส่วนการลงทุนในกองทุนอสังหาริมทรัพย์ CPNRF อยู่เท่าใด?
 • CPN มีสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนราว 25% ในกองทุน
 • ใครเป็นผู้จัดการกองทุน?
  • CPN เป็นผู้บริหารสินทรัพย์
  • บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุน
 • CPN ได้รับค่าธรรมเนียมเท่าไหร่?
  • ค่าบริหารสินทรัพย์: ในอัตราไม่เกิน 2.0% ของรายได้ค่าเช่าและบริการ
  • ค่าเช่า: 0.5 - 1.5 เดือนตามอัตราค่าเช่าของแต่ละผู้เช่าขึ้นอยู่กับประเภทสัญญาเช่าและเงื่อนไข
  • ค่าธรรมเนียมพื้นฐาน: ในอัตราไม่เกิน 0.23% ของมูลค่าสุทธิของกองทุนคำนวนจากมูลค่ารวมของหน่วยลงทุน ณ วันสุดท้ายของแต่ละเดือน
  • ค่าธรรมเนียมส่วนแบ่งกำไร: ในอัตราไม่เกิน 2% ของกำไรสุทธิ
  • การซื้อหรือการขายสินทรัพย์: ในอัตรา 1.5% ของมูลค่าสินทรัพย์ที่ซื้อ และ 0.75% ของมูลค่าสินทรัพย์ที่ขาย
  • ค่าธรรมเนียมในการควบคุมด้านการปรับปรุงและ/หรือพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม: ในอัตรา 2% ของมูลค่าการปรับปรุงและ/หรือพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
 • จะหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ CPNCG ได้จากที่ไหน?
 • กรุณาเยี่ยมชม: http://www.cpncg.com
  บริษัทจัดการกองทุน
  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
  โทรศัพท์ : 0-2777-7777 กด 0 และกด 6
  โทรสาร : 0-2949-1505
  เว็บไซต์ : www.scbam.com
  อีเมล์ : customerservice.scbam@scb.co.th

  ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
  บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
  โทรศัพท์ : 0-2667-5555 ต่อ 1614, 1688
  โทรสาร : 0-2264-5593
  เว็บไซต์ : www.cpn.co.th
  อีเมล์ : ir@cpn.co.th