ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

(หน่วย: ล้านบาท)
งวดงบการเงิน
ณ วันที่
งบปี 56
31/12/2556
งบปี 57
31/12/2557
งบปี 58
31/12/2558
งบปี 59
31/12/2559
งบปี 60
31/12/2560
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 77,538.77 89,035.19 103,044.63 104,527.35 120,573.59
หนี้สินรวม 40,715.13 47,287.27 56,243.52 51,522.55 56,693.80
ส่วนของผู้ถือหุ้น 36,178.42 41,020.71 45,936.59 52,037.05 61,801.02
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 2,244.00 2,244.00 2,244.00 2,244.00 2,244.00
รายได้รวม 22,395.15 24,766.60 26,621.15 30,113.84 35,455.99
กำไรสุทธิ 6,292.53 7,306.95 7,880.31 9,243.80 13,567.64
กำไรต่อหุ้น (บาท) 1.42 1.63 1.76 2.06 3.02
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ROA(%) 11.38 11.39 10.37 11.24 14.06
ROE(%) 20.45 18.93 18.12 18.87 23.84
อัตรากำไรสุทธิ(%) 28.10 29.50 29.60 30.70 38.27
ค่าสถิติสำคัญ ณ วันที่ 27/12/2556 30/12/2557 30/12/2558 30/12/2559 29/12/2560
ราคาล่าสุด(บาท) 41.00 45.50 47.00 56.75 85.25
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 184,008.00 204,204.00 210,936.00 254,694.00 382,602.00
วันที่ของงบการเงินที่ใช้คำนวณค่าสถิติ 30/09/2556 30/09/2557 30/09/2558 30/09/2559 30/09/2560
P/E (เท่า) 32.56 28.22 27.08 28.50 28.42
P/BV (เท่า) 5.34 5.21 4.79 5.11 6.42
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท) 7.67 8.73 9.82 11.10 13.27
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน(%) 1.12 1.21 1.38 1.23 0.97

ที่มา: www.set.or.th