หลักบรรษัทภิบาลในการดำเนินธุรกิจ

 1. ซื่อสัตย์ สุจริต

  ดำเนินธุรกิจและปฏิบัติงานโดยตั้งมั่นอยู่ในความซื่อสัตย์ สุจริต ซื่อตรงต่อหน้าที่ทั้งต่อตนเอง และต่อ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกผ่าย ไม่เอารัดเอาเปรียบ และถือเอาประโยชน์ขององค์กรเป็นสำคัญ

 2.  

 3. เปิดกว้าง โปร่งใส

  ดำเนินธุรกิจและปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส พร้อมที่จะเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ รวมทั้งพร้อมรับการตรวจสอบได้ และเปิดกว้าง รับความคิดเห็นจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

 4.  

 5. ให้ความเสมอภาค

  ดำเนินธุรกิจและปฏิบัติต่อ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ พนักงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายด้วยความเสมอภาค และเท่าเทียมกัน

 6.  

 7. ให้ความเป็นธรรม

  ดำเนินธุรกิจและปฏิบัติต่อ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ พนักงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายด้วยความ เป็นธรรม เพื่อประโยชน์ที่สมดุลร่วมกัน

 8.  

 9. ยึดมั่นคำสัญญา

  ดำเนินธุรกิจและปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบต่อ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ พนักงาน และผู้มีส่วน เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ในการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย ระบบงานที่ดี และข้อตกลงสัญญาที่ได้ให้ไว้ กับผู้เกี่ยวข้องต่างๆ

 10.  

 11. ใส่ใจดูแลสังคม

  ดำเนินธุรกิจโดยปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ชุมชน สังคม ตามสิทธิที่พึงได้รับตามกฎหมายเป็นพื้นฐาน และดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม เพื่อการพัฒนา และเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน