นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

หมวดที่ 1 : สิทธิของผู้ถือหุ้น


หมวดที่ 2 : การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม


หมวดที่ 3 : การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย


หมวดที่ 4 : การเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใส


หมวดที่ 5 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ


ภาคผนวก 1 : การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น


ภาคผนวก 2 : การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ