ค่านิยมองค์กร

ค่านิยม CPN

 

สร้างสรรค์ เชื่อมั่น เป็นเลิศ ร่วมกัน

 • ทุ่มเทเพื่อสร้างสรรค์ประสบการณ์แห่งความพึงพอใจ
 • ทุ่มเทเพื่อความเชื่อมั่นศรัทธา
 • ทุ่มเทเพื่อความเป็นเลิศ
 • ทุ่มเทเพื่อความสำเร็จร่วมกันกับพันธมิตร

สร้างสรรค์

 

“ทุ่มเทเพื่อสร้างสรรค์ประสบการณ์แห่งความพึงพอใจ”

 

การมีความคิดริเริ่ม จุดประกายสร้างสรรค์แนวคิด วิธีการ หรือ นวัตกรรมใหม่ๆ ในเชิงบวก เพื่อพัฒนาปรับปรุงการทำงานและผลงานที่ดีขึ้น ให้โดดเด่นและมีเอกลักษณ์ อาจเป็นความคิดที่แปลก แตกต่าง แต่สามารถนำมาพัฒนาและประยุกต์ให้เกิดผลประโยชน์ และสร้างความประทับใจ

 

ควรทำ ไม่ควรทำ
 • เปิดกว้างและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
 • คิดนอกกรอบ และกล้านำเสนอแนวความคิดใหม่
 • พัฒนาความคิด ความสามารถของตนเอง และพัฒนางานอย่างสม่ำเสมอ
 • มีความคิดริเริ่มและวางแผนงานอย่างสร้างสรรค์
 • ยอมรับความเปลี่ยนแปลงและปรับตัว
 • ปิดกั้นความคิดผู้อื่น และเอาความคิดของตนเองเป็นใหญ่
 • โยนความรับผิดชอบให้ผู้อื่น
 • จับผิดผู้อื่น

 

เชื่อมั่น

 

“ทุ่มเทเพื่อความเชื่อมั่นศรัทธา”

 

การสร้างความไว้วางใจและเป็นที่ยอมรับของผู้อื่น โดยแสดงถึงการมีวุฒิภาวะ ความน่าเชื่อถือ ความเที่ยงตรง ความยุติธรรม การร่วมคิดร่วมทำ และความรับผิดชอบ รวมถึงกระทำการใดๆ โดยคิดถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและองค์กรโดยรวม

 

ควรทำ ไม่ควรทำ
 • ซื่อสัตย์ สุจริต
 • ยึดมั่นในเหตุผล หลักการ และผลประโยชน์ของบริษัท
 • ละเอียดรอบคอบและมีความรับผิดชอบ
 • รักษาสัญญา และทำงานได้ตามเป้าหมาย
 • ตรงต่อเวลา
 • แบ่งพรรคแบ่งพวก ลำเอียง เลือกปฏิบัติ
 • ทำงานเอาหน้า
 • ละเลยหรือเพิกเฉยต่อลูกค้า

 

เป็นเลิศ

 

“ทุ่มเทเพื่อความเป็นเลิศ”

 

การมุ่งมั่นทำงานให้บรรลุผลสำเร็จ สามารถผลักดันให้เกิดผลงานตามเป้าหมายที่กำหนด โดยใส่ใจและตระหนักถึงทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพงาน แสดงถึงความเป็นมืออาชีพและรู้จริงในงานที่ทำ ใส่ใจต่อการพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเพิ่มคุณค่าและสนับสนุนให้องค์กรประสบความสำเร็จตามทิศทางและกลยุทธ์ที่มุ่งหวัง

 

ควรทำ ไม่ควรทำ
 • มีวินัยในตนเอง และใส่ใจในคุณภาพของงาน
 • ทำงานเป็นทีม
 • มุ่งมั่นและทุ่มเทเพื่อให้งานบรรลุผลสำเร็จ
 • เปิดรับข้อมูลใหม่ๆ และใฝ่เรียนรู้
 • กล้าเผชิญกับอุปสรรคและปัญหา
 • ละเลยหน้าที่ ปฏิบัติงานแบบขอไปที
 • เป็นคนลังเล ไม่กล้าตัดสินใจ
 • เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น

 

ร่วมกัน

 

“ทุ่มเทเพื่อความสำเร็จของพันธมิตร”

 

การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น โดยให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ สนับสนุน ให้ข้อมูล และมีส่วนร่วมทำงานกับทีมหรือบุคคลต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน/องค์กรด้วยความเต็มใจ มีความสามารถในการบริหารจัดการความขัดแย้งและแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างสร้างสรรค์ โดยเคารพและให้เกียรติผู้อื่นเสมอ เพื่อสร้างและดำรงรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับทุกฝ่าย

 

ควรทำ ไม่ควรทำ
 • รู้บทบาทหน้าที่ของตนเอง
 • เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี
 • พร้อมให้ความร่วมมือและความช่วยเหลือแก่ผู้อื่น
 • รับฟังเหตุผลและปัญหาต่างๆ ด้วยความเต็มใจ
 • สร้างและรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับทุกคน
 • ใช้อารมณ์ในการทำงาน
 • ก้าวร้าว พูดจาหยาบคาย ว่าร้ายผู้อื่น
 • ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน