จรรยาบรรณ

 

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงบทบาท และความสำคัญของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่มีต่อการบริหารงานของบริษัทฯ ให้มีความน่าเชื่อถือและความโปร่งใส ตามหลักบรรษัทภิบาล และข้อพึงปฏิบัติที่ดี เพื่อให้ภารกิจของบริษัทฯ ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิผล ตรงตามวัตถุประสงค์ที่คณะกรรมการ และผู้ถือหุ้นเห็นชอบถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ

  1. การจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวที่ขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ  หรือกระทำการใดอันก่อให้เกิดความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้
  • กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน พึงหลีกเลี่ยงการประพฤติปฏิบัติที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ ทั้งนี้ หากจำเป็นต้องมีการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะต้องคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นหลัก
  • กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ที่มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมภายนอกองค์กร หรือดำรงตำแหน่งภายนอกบริษัทฯ เช่น การเป็นกรรมการ ผู้บริหาร ที่ปรึกษา ตัวแทน หรือพนักงานในองค์กรอื่น  
   กิจกรรมนั้นๆ จะต้องไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และจะต้องไม่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตนในบริษัทฯ
  • กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องไม่เรียก รับทรัพย์สิน หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตกับคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้ รวมถึงฝ่ายที่เกี่ยวข้อง หรือใช้อำนาจหน้าที่ของตนแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว
  • กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องไม่กระทำหรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้สินบนหรือใช้อำนาจหน้าที่ของตนแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว
  • กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องหลีกเลี่ยงการรับของขวัญหรือของกำนัลใดๆ จากผู้ที่บริษัทฯทำธุรกิจด้วย ซึ่งอาจนำไปสู่การเอื้อผลประโยชน์ หรือทำให้บุคคลอื่นๆ เข้าใจว่ามีการเอื้อผลประโยชน์ต่อกันในทางมิชอบ

   

  2. การรักษาข้อมูลอันเป็นความลับ
  บริษัทฯ ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ที่จะต้องเก็บรักษาข้อมูลความลับของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด  จึงกำหนดแนวปฏิบัติดังนี้

  • กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องรับผิดชอบและรักษาสารสนเทศที่เป็นความลับของ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ และพนักงาน โดยจะไม่เปิดเผยสารสนเทศดังกล่าวหากไม่มีการยินยอมจากผู้เป็นเจ้าของสารสนเทศ เว้นแต่การเปิดเผยนั้นเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ข้อกำหนดหรือเงื่อนไขผูกพันที่บริษัทต้องปฏิบัติตาม รวมถึงไม่เข้าถึงสารสนเทศที่เป็นความลับของบุคคลดังกล่าวด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม
  • กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องไม่แสวงหาประโยชน์ให้ตนและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยนำสารสนเทศภายในที่ยังไม่ได้เปิดเผยหรือที่เป็นความลับไปใช้หรือนำไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
  • กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องไม่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยอาศัยสารสนเทศภายในที่ยังไม่ได้เปิดเผยของบริษัทฯ

   

  3. ความรับผิดชอบต่อทรัพย์สินและชื่อเสียงของบริษัทฯ
  บริษัทฯ ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานใช้ทรัพยากรและทรัพย์สินของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ
  และถือเป็นความรับผิดชอบที่จะร่วมกันส่งเสริมและรักษาชื่อเสียงของบริษัทฯ จึงกำหนดแนวปฏิบัติดังนี้

  • กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบระมัดระวัง เพื่อป้องกัน
   ความเสียหายต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และชื่อเสียงของบริษัทฯ
  • กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องรักษาเกียรติของตนให้เป็นที่ยอมรับในสังคม วางตัวให้เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่และกาลเทศะ
  • กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องไม่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยอาศัยสารสนเทศภายในที่ยังไม่ได้เปิดเผย ของบริษัทฯ
  • กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องจัดการดูแลมิให้ทรัพย์สินใดๆ ของบริษัทฯ ให้อยู่ในสภาพ
   ที่ใช้งานได้ มีการดูแลบำรุงรักษา และใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างรู้คุณค่า อย่างเต็มความสามารถ
  • กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องประพฤติปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ  ของบริษัท
   และหลักศีลธรรมอันดีงาม 

   

  4. ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญประกอบด้วย ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ พนักงานคู่แข่งทางการค้า ชุมชนและสังคม

  ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น
   บริษัทฯ ยึดหลักการปฏิบัติอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกันต่อผู้ถือหุ้น โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

  • กรรมการ  ผู้บริหาร  และพนักงานต้องมุ่งมั่นในการสร้างความเติบโตอย่างมีคุณภาพและมั่นคงเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่ยั่งยืนจากการทำงานที่มีประสิทธิภาพ  และผลประกอบการที่ดีของบริษัทฯ
  • กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นในการได้รับข้อมูลที่จำเป็น เพื่อประเมินบริษัทฯ โดยเท่าเทียมกัน และเปิดเผยผลประกอบการ ฐานะการเงิน พร้อมข้อมูลสนับสนุนที่ถูกต้องตามความจริง ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
  • กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรมเพื่อสร้างความมั่นใจว่าการตัดสินใจและการกระทำใดๆ มีการคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกราย และกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องโดยรวม
  • กรรมการผู้บริหารและพนักงานต้องควบคุมให้มีการดำเนินงานและปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทฯและพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

   

  ความรับผิดชอบต่อลูกค้า
  บริษัทฯ มุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า จึงกำหนดแนวปฏิบัติต่อลูกค้าดังนี้

  • บริษัทฯ ต้องจัดให้มีระบบการบริการที่สร้างความพึงพอใจของลูกค้า โดยปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค โดยไม่เลือกปฏิบัติ
  • ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องให้ข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับการบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
  • ผู้บริหาร  และพนักงานต้องจัดระบบ เพื่อให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับการบริการหรือการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยดำเนินการอย่างรวดเร็ว และตอบสนองลูกค้าอย่างดีที่สุด
  • บริษัทฯ ต้องควบคุมดูแลสภาพแวดล้อมพื้นที่ภายใน และบริเวณโดยรอบศูนย์การค้า อาคารสำนักงาน และอาคารที่พักอาศัยให้เช่าของบริษัท ให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินต่อผู้เช่าและผู้มาใช้บริการภายในศูนย์การค้า อาคารสำนักงาน และอาคารที่พักอาศัยให้เช่าของบริษัท
  • ผู้บริหาร และพนักงานมีความมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจกับลูกค้า เพื่อให้ได้รับบริการที่ดี

   

  ความรับผิดชอบต่อคู่ค้า
  บริษัทฯ ปฏิบัติกับคู่ค้าซึ่งถือเป็นหุ้นส่วนทางการค้าด้วยความเสมอภาคและคำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน
  โดยยึดหลักปฏิบัติดังนี้

  • ผู้บริหาร และพนักงานต้องพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับคู่ค้า และสร้างความเชื่อถือซึ่งกันและกัน
  • ผู้บริหาร และพนักงานต้องจัดระบบรับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการบริการ หรือการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และดำเนินการอย่างดีที่สุด เพื่อให้คู่ค้าได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็ว
  • ผู้บริหาร และพนักงานต้องไม่กระทำการโฆษณาที่เป็นเท็จ หรือเจตนาหลอกลวงให้คู่ค้าเข้าใจผิด

   

  ความรับผิดชอบต่อเจ้าหนี้
  บริษัทฯ มีนโยบายในการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ด้วยความเป็นธรรม โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

  • ผู้บริหารจะรักษาและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด
  • ผู้บริหารต้องควบคุมให้มีการชำระคืนเงินกู้ และดอกเบี้ย ให้กับเจ้าหนี้เงินกู้ยืมทุกประเภทอย่างครบถ้วนตามกำหนดเวลา และปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินตามข้อตกลงอย่างครบถ้วน โดยไม่ใช้เงินกู้ยืมไปในทางที่ขัดต่อวัตถุประสงค์ในการกู้ยืมเงิน
  • ผู้บริหารต้องบริหารงานเพื่อให้เจ้าหนี้มั่นใจในฐานะทางการเงิน และความสามารถในการชำระหนี้ที่ดีของบริษัท
  • ผู้บริหารต้องรายงานข้อมูลที่ถูกต้อง และครบถ้วนแก่เจ้าหนี้

   

  ความรับผิดชอบต่อพนักงาน
  ด้วยพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่า ถือว่าพนักงานเป็นปัจจัยความสำเร็จ  บริษัทฯ  จึงให้การดูแลและปฏิบัติที่เป็นธรรมทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้งโยกย้าย ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพ โดยบริษัทฯยึดหลักปฏิบัติดังนี้

  • ผู้บริหาร ต้องควบคุมดูแลสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน
  • ผู้บริหาร ต้องให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรมแก่พนักงาน โดยสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน
  • ผู้บริหารต้องจัดให้มีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล ในเรื่องการแต่งตั้ง โยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงานที่ชัดเจน โดยปฏิบัติด้วยความสุจริตใจ ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงาน
  • ผู้บริหารต้องให้ความสำคัญในการพัฒนาความรู้  ความสามารถ และการเติบโตของพนักงานอย่างทั่วถึง
  • ผู้บริหารต้องรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค โดยไม่เลือกปฏิบัติ
  • ผู้บริหารปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่อง จริยธรรม ศีลธรรม และ บทบาทหน้าที่อันดีงาม
  • ผู้บริหาร และพนักงานพึงปฏิบัติต่อเพื่อนร่วมงานด้วยความสุภาพ และให้เกียรติซึ่งกันและกัน

   

  ความรับผิดชอบต่อคู่แข่งทางการค้า
  บริษัทฯ  ดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่เป็นธรรม โดยยึดหลักปฏิบัติดังนี้

  • ผู้บริหาร และพนักงานต้องไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม
  • ผู้บริหาร และพนักงานต้องไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นหรือคู่แข่งทางการค้า
  • ผู้บริหาร และพนักงานต้องประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาบริษัทที่เป็นคู่แข่งทางการค้าด้วยความไม่สุจริต และปราศจากข้อมูลความจริง

   

  ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม
  เพื่อรักษาไว้ซึ่งสังคมส่วนรวมที่ดี บริษัทฯ  จึงกำหนดแนวปฏิบัติดังนี้

  • กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานพึงประพฤติปฏิบัติตามสิทธิของตนในฐานะพลเมืองดีตามกฎหมาย และ/หรือกฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานกำกับดูแลอย่างเคร่งครัด และให้ความร่วมมือกับภาครัฐอย่างสม่ำเสมอ
  • กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องดูแลป้องกันมิให้การดำเนินงานของบริษัทฯ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อคุณภาพชีวิตของชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
  • กรรมการ และผู้บริหารต้องสร้างจิตสำนึกในการรับผิดชอบต่อสังคมในหมู่พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่องและจริงจัง
  • กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องร่วมกันส่งเสริมและสร้างสรรค์สังคมทั้งในส่วนของการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประหยัดพลังงาน รักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อความเจริญก้าวหน้าต่อสังคมโดยรวมทั้งต่อหน้าและลับหลัง