มุมมองจากนักวิเคราะห์

มุมมองจากนักวิเคราะห์

แหล่งข้อมูล: บริษัทหลักทรัพย์เอเซีย พลัส, บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง/มอร์แกนสแตนเลย์, บริษัทหลักทรัพย์ เครดิดสวิส,
บริษัทหลักทรัพย์ดีบีเอส วิคเคอร์, บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ, บริษัทหลักทรัพย์แมคควอรี/บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย,
บริษัทหลักทรัพย์ธนชาติ, เอชเอสบีซี, บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี, ดอยซ์แบงก์, บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่กรุ๊ป,
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง, บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้

ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2556

ประจำปี
(ประมาณการณ์)
รายได้ (ล้านบาท) กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ค่าเสี่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (ล้านบาท) กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น) อัตราเงินปันผลจ่าย (%) สัดส่วนมูลค่ารวมของบริษัทตามราคาตลาดต่อรายได้ ก่อนหักดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย(เท่า)
2013E 19,809 10,190 1.34 1.2% 24.5
2014E 23,117 12,051 1.61 1.5% 20.7

คำแนะนำจากนักวิเคราะห์

แหล่งข้อมูล: บริษัทหลักทรัพย์เอเซีย พลัส, บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง/มอร์แกนสแตนเลย์, บริษัทหลักทรัพย์ เครดิดสวิส,
บริษัทหลักทรัพย์ดีบีเอส วิคเคอร์, บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ, บริษัทหลักทรัพย์แมคควอรี/บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย,
บริษัทหลักทรัพย์ธนชาติ, เอชเอสบีซี, บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี, ดอยซ์แบงก์, บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่กรุ๊ป,
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง, บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้

ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2556