โครงสร้างผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ดังนี้ *

ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1.  บริษัท เซ็นทรัลโฮลดิ้ง จำกัด 1,176,343,960 26.21%
2.  บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 235,946,234 5.26%
3.  STATE STREET BANK EUROPE LIMITED ** 207,074,483 4.61%
4.  HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD ** 129,875,200 2.89%
5.  CHASE NOMINEES LIMITED ** 96,045,991 2.14%
6.  BANK OF SINGAPORE LIMITED-SEG ** 93,025,620 2.07%
7.  THE BANK OF NEW YORK MELLON 88,274,400 1.97%
8.  CREDIT SUISSE AG, HONG KONG BRANCH ** 77,344,160 1.72%
9.  BANK OF SINGAPORE LIMITED ** 61,850,648 1.38%
10.  สำนักงานประกันสังคม 59,995,300 1.27%
  รวม 2,225,775,996 49.52%
หมายเหตุ:
* รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก จัดเรียงโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
** นายทะเบียนไม่สามารถแจกแจงรายชื่อผู้ถือหุ้นในรายละเอียดได้ อย่างไรก็ตาม Nominee Account ดังกล่าวไม่มีพฤติการณ์ที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายและการจัดการของบริษัทฯ

ดูรายละเอียดโครงสร้างผู้ถือหุ้นเพิ่มเติม คลิกที่นี่

 

การถือหลักทรัพย์ของ CPN โดยกรรมการและผู้บริหาร ในปี 2559

ลำดับ. รายชื่อ ตำแหน่ง จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 สัดส่วนการถือหุ้น (%)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ทางตรง ทางอ้อม (2) รวม
1. นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการ 3,312,800 22,293,200 25,606,000 0.57
2. นายไพฑูรย์ ทวีผล กรรมการอิสระ - - - -
3. นายการุณ กิตติสถาพร กรรมการอิสระ - - - -
4. นางโชติกา สวนานนท์ กรรมการอิสระ - - - -
5. นายวีรวัฒน์ ชุติเชษฐพงศ์ กรรมการอิสระ - - - -
6. นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ กรรมการ 22,645,900 - 22,645,900 0.50
7. นายสุทธิชาติ จิราธิวัฒน์ กรรมการ 12,972,400 18,636,400 31,608,800 0.50
8. นายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์ กรรมการ 28,346,40 - 28,346,400 0.63
9. นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ กรรมการ 26,764,600 - 26,764,600 0.60
10. นายกอบชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการ 27,105,40 113,000 27,218,400 0.61
11. นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์ กรรมการ 42,145,895 192,000 42,337,895 0.94
12. นายปรีชา เอกคุณากูล กรรมการ
กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- 3,000 3,000 0.00
13. นายสุทธิภัค จิราธิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่
25,589,60 - 25,589,600 0.57
14. นางสาววัลยา จิราธิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานพัฒนาธุรกิจ และบริหารโครงการก่อสร้าง
17,199,200 - 17,199,200 0.38
15. นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานการเงิน บัญชี และบริหารความเสี่ยง
54,000 - 54,000 0.00
16. นางปณิดา สุขศรีดากุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน - - - -
17. นางรัตนา อนุนตการุณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายขาย - - - -
18. พันตรีนฤต รัตนพิเชฏฐชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายพัฒนาโครงการ 1 50,000 - 50,000 -
19. นางนาถยา จิราธิวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่
17,102,200 - 17,102,200 0.38
20. เรืออากาศเอกกรี เดชชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
ฝ่ายพัฒนาโครงการพิเศษ
- - - -
21. ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายการตลาด - - - -
22. นายชนวัฒน์ เอื้อวัฒนะสกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ - - - -
23. นางสุวดี สิงห์งาม ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบัญชี และบริหารสำนักงาน 20,00 48,000 68,000 0.00
หมายเหตุ:
(1) การได้มา/จำหน่ายไปของหุ้น แสดงตามรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ (59-2) ของกรรมการและผู้บริหาร ณ สิ้นไตรมาสนั้น ๆ
(2) ถือหลักทรัพย์โดยคู่สมรสและ/หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการหรือผู้บริหาร