หนี้สินสุทธิ ณ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 30,398 ล้านบาท

สัดส่วนหนี้สินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่และอัตราดอกเบี้ยลอยตัว

ต้นทุนการกู้ยืม