ข้อมูลย้อนหลัง : ล่าสุด | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549

ปี 2551
วันที่ กิจกรรม
26 พ.ย. 2551 Analyst Briefing ครั้งที่ 4/2551 ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กดที่นี่เพื่อดูเอกสารนำเสนอ
17 – 19 ก.ย. 2551 ร่วมงาน Thailand Focus 2008 ณ กรุงเทพฯ จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ CLSA Securities
8 -9 ก.ย. 2551 Roadshow ใน ฮ่องกง และสิงคโปร์ จัดโดย Morgan Stanley และ Bualuang Securities
21 ส.ค. 2551 Analyst Briefing ครั้งที่ 3/2551 ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กดที่นี่เพื่อดูเอกสารนำเสนอ
11 -13 มิ.ย. 2551 Roadshow ใน ลอนดอน และนิวยอร์ค จัดโดย Credit Suisse และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
27 พ.ค. 2551 Analyst Briefing ครั้งที่ 2/2551 ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กดที่นี่เพื่อดูเอกสารนำเสนอ
23 พ.ค. 2551 จ่ายเงินปันผลประจำปี 2550
25 เม.ย. 2551 วันประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 ปี 2551 ณ อาคารสำนักงาน ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์
กดที่นี่ สำหรับเอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
23 – 24 เม.ย. 2551 Roadshow ใน สิงคโปร์ จัดโดย SCB Securities, Goldman Sachs, และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
4 เม.ย. 2551 ปิดสมุดทะเบียนสำหรับสิทธิการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 ปี 2551
25 มี.ค. 2551 Roadshow ใน กรุงเทพ จัดโดย TISCO Securities
18 มี.ค. 2551 Analyst Briefing ครั้งที่ 1/2551 ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กดที่นี่เพื่อดูเอกสารนำเสนอ
20 - 22 ก.พ. 2551 Roadshow ใน สิงคโปร์ จัดโดย CLSA
14 -15 ก.พ. 2551 Roadshow ใน ฮ่องกง จัดโดย CLSA
18 ม.ค. 2551 Roadshow ใน ฮ่องกง จัดโดย ABN AMRO