บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
ชื่อย่อ (จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) CPN
เลขทะเบียนบริษัท 0107537002443
ประเภทธุรกิจ พัฒนาและบริหารอสังหาริมทรัพย์เพื่อการค้าปลีก
เว็บไซต์ www.cpn.co.th
ปีที่ก่อตั้ง 2523
วันแรกที่ซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ 1 มีนาคม 2538
ที่ตั้ง ชั้น 30-33 อาคารดิออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์
เลขที่ 999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330
ทุนจดทะเบียน 2,244,000,000 บาท
ทุนที่ออกและชำระแล้ว 2,244,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ
4,488,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.5 บาท
รอบระยะเวลาบัญชี 1 มกราคม – 31 ธันวาคม
ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์ ที่อยู่:
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
ชั้น 31 อาคารดิออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์
เลขที่ 999/9 ถนนพระราม 1
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์: +66(0) 2667 5555 ต่อ 1614, 1632, 1633 และ 1689

โทรสาร: +66(0) 2264 5593

E-mail: ir@cpn.co.th
บุคคลอ้างอิง นายทะเบียนหุ้น:

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์: + 66 (0) 2009 9000

โทรสาร: + 66 (0) 2009 9991
  ผู้สอบบัญชี :

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
โดยนางสาวบงกช อ่ำเสงี่ยม
(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3684)
ชั้น 50-51 เอ็มไพร์ทาวเวอร์ เลขที่ 195 ถนนสาทรใต้
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์: + 66 (0) 2677 2000

โทรสาร: + 66 (0) 2677 2222
  บริษัทจัดเครดิตองค์กรและตราสารหนี้:

บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด
ชั้น 24 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์
เลขที่ 191 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์: + 66 (0) 2231 3011

โทรสาร: + 66 (0) 2231 3012