วันหยุดประจำปี 2552

Back

16 ธันวาคม 2551วันที่ 15 ธันวาคม 2551

เรื่อง วันหยุดประจำปี 2552

เรียน กรรมการผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งวันหยุดประจำปี 2552 ของบริษัท ดังนี้

1. วันพฤหัสบดีที่ 1 มกราคม 2552 วันขึ้นปีใหม่
2. วันจันทร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2552 วันมาฆบูชา
3. วันจันทร์ที่ 6 เมษายน 2552 วันจักรี
4. วันจันทร์ที่ 13 เมษายน 2552 วันสงกรานต์
5. วันอังคารที่ 14 เมษายน 2552 วันสงกรานต์ (วันครอบครัว)
6. วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2552 ิ วันแรงงานแห่งชาต
7. วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2552 วันฉัตรมงคล
8. วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2552 วันวิสาขบูชา
9. วันอังคารที่ 7 กรกฎาคม 2552 วันอาสาฬหบูชา
10. วันพุธที่ 12 สิงหาคม 2552 วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
11. วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2552 วันปิยมหาราช
12. วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2552 ชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
13. วันพฤหัสบดีที่ 31 ธันวาคม 2552 วันสิ้นปี

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 

ขอแสดงความนับถือ

 

(นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์)
เลขานุการบริษัท

 

 

PDF File News

  • Download (Size: 42,966 bytes)