ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย H หลักทรัพย์ของ CPN

Back

23 กุมภาพันธ์ 2552ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย H หลักทรัพย์ของ CPN

เนื่องจาก บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) (CPN) ได้นำส่งมติคณะกรรมการที่ สำคัญเกี่ยวกับเรื่องการจ่ายเงินปันผล รายการที่เกี่ยวโยงกัน และกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้น มายังตลาดหลักทรัพย์แต่บริษัทยังไม่สามารถเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวต่อผู้ลงทุนทั่วไปผ่านสื่ออิเลก ทรอนิคส์ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์อย่างครบถ้วน

 
 
ตลาดหลักทรัพย์จึงขึ้นเครื่องหมาย H หลักทรัพย์ของบริษัทสำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์ รอบเช้าของวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2552 จนกว่าบริษัทจะเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวอย่างครบถ้วนและ ทั่วถึง

PDF File News

  • Download (Size: 28,965 bytes)