ตลาดหลักทรัพย์ปลดเครื่องหมาย "H" หลักทรัพย์ของ CPN

Back

23 กุมภาพันธ์ 2552ตลาดหลักทรัพย์ปลดเครื่องหมาย "H" หลักทรัพย์ของ CPN

ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ได้ขึ้นเครื่องหมาย "H" (Trading Halt) หลักทรัพย์ของ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)(CPN) สำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์รอบเช้า ของวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2552 เนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท CPN มีมติเกี่ยวกับ จ่ายเงินปันผล รายการที่เกี่ยวโยงกัน และกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้น แต่บริษัทไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลที่ชัดเจนต่อผู้ลงทุนทั่วไปผ่าน สื่ออิเลกทรอนิคส์ได้

 
 
บัดนี้บริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวโดยครบถ้วน ชัดเจนและทั่วถึงแล้ว ตลาดหลักทรัพย์จึง เห็นสมควรปลดเครื่องหมาย "H" หลักทรัพย์ของบริษัท ตั้งแต่เวลา 10.30 น. ของวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2552 เป็นต้นไป

PDF File News

  • Download (Size: 31,387 bytes)