แจ้งเผยแพร่เอกสารเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552

Back

05 มีนาคม 2552เรื่อง แจ้งเผยแพร่เอกสารเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552
เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 
 
ตามที่คณะกรรมการบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้มีมติกำหนดวันประชุมวิสามัญ ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 ในวันพุธที่ 25 มีนาคม 2552 เวลา 14.00 น. ณ ห้องชิดลม ชั้น 30 อาคารสำนักงาน เซ็นทรัลเวิลด์ เลขที่ 999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร นั้น บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 พร้อมทั้งเอกสารแนบฉบับภาษาไทยและ ฉบับภาษาอังกฤษ ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.cpn.co.th ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2552 เป็นต้นไป
 
 
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
 
 

ขอแสดงความนับถือ


(นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์)
เลขานุการบริษัท

PDF File News

  • Download (Size: 38,161 bytes)