ยกเลิกวาระอนุมัติการค้ำประกันการเช่าใน AGM 1/2552

Back

17 มีนาคม 2552 
วันที่ 16 มีนาคม 2552
 
 
เรื่อง การยกเลิกวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552
 
 
เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 
 
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอแจ้งยกเลิกวาระการพิจารณาอนุมัติการค้ำประกันการ เช่าที่ดิน และอาคารสิ่งปลูกสร้างของ บริษัท ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน ออกจากการ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 ในวันที่ 30 เมษายน 2552 เนื่องจากบริษัทต้องการทบทวนรายละเอียดและเงื่อนไข ของการทำรายการ ทั้งนี้ หากมีความคืบหน้าของรายการดังกล่าวบริษัทจะดำเนินการแจ้งสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย ตามข้อกำหนดต่อไป
 
 
ดังนั้น วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 ในวันที่ 30 เมษายน 2552 ประกอบด้วยดังนี้
 
 
วาระที่ 1
พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552
 
 
วาระที่ 2
รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2551
 
 
วาระที่ 3
พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551
 
 
วาระที่ 4
พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2551
 
 
วาระที่ 5
พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2552
 
 
วาระที่ 6
พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2552
 
 
วาระที่ 7
พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2552
 
 
วาระที่ 8
พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อและจำนวนกรรมการที่มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
 
 
วาระที่ 9
พิจารณาอนุมัติการออกหุ้นกู้วงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท
 
 
วาระที่ 10
พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

 

 
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 

 
ขอแสดงความนับถือ

 

 
(นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์)
เลขานุการบริษัท

PDF File News

  • Download (Size: 39,749 bytes)