มติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552

Back

26 มีนาคม 2552วันที่ 25 มีนาคม 2552

เรื่อง มติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2552 ในวันที่ 25 มีนาคม 2552 ได้มีมติ ที่สำคัญ ดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2551 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย 1,837,066,371 เสียง
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง
งดออกเสียง 8,812,900 เสียง

2. อนุมัติการเข้าทำสัญญาเช่าช่วงโครงการลาดพร้าวกับบริษัท เซ็นทรัลอินเตอร์พัฒนา จำกัด ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ดังนี้

เห็นด้วย 649,250,457 เสียง
ไม่เห็นด้วย 4,483,100 เสียง
งดออกเสียง 8,812,900 เสียง

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 

ขอแสดงความนับถือ

 

(นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์)
เลขานุการบริษัท

PDF File News

  • Download (Size: 37,929 bytes)