การเผยแพร่เอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 บนเว็บไซต์ของบริษัท

Back

31 มีนาคม 2552วันที่ 30 มีนาคม 2552

 

เรื่อง การเผยแพร่เอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 บนเว็บไซต์ของบริษัท
เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 

 

ตามที่คณะกรรมการบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้มีมติกำหนดวันประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2552 เวลา 10.00 น. ณ ห้องชิดลม ชั้น 30 อาคารสำนักงาน เซ็นทรัลเวิลด์ เลขที่ 999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร นั้น บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 พร้อมทั้งเอกสารแนบฉบับภาษาไทยและ ฉบับภาษาอังกฤษ ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ http://cpn-th.listedcompany.com/notice.html ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2552 เป็นต้นไป

 

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 

 

ขอแสดงความนับถือ
(นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์)
เลขานุการบริษัท

PDF File News

  • Download (Size: 40,513 bytes)