การลงทุนใน CPNRF และให้เช่า/เช่าช่วงอสังหาริมทรัพย์ ปิ่นเกล้า

Back

16 กรกฎาคม 2552วันที่ 15 กรกฎาคม 2552

เรื่อง การลงทุนในหน่วยลงทุนเพิ่มทุนของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท และการให้เช่า/ เช่าช่วงอสังหาริมทรัพย์ โครงการปิ่นเกล้า

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา (จำกัด) มหาชน ("บริษัทฯ") ได้แจ้งสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2551 เกี่ยวกับบริษัทฯ มีแผนที่จะให้เช่า/เช่าช่วงที่ดิน รวมถึงอาคาร ศูนย์การค้าบางส่วน และอาคารสำนักงาน จำนวน 2 อาคาร ของโครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า รวมทั้งการให้เช่าที่ดิน และอาคารศูนย์การค้าบางส่วนของโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต แก่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท ซึ่งปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท ("กองทุนรวมฯ") นั้น เนื่องจากภาวะการลงทุนในขณะนั้นไม่เอื้ออำนวย ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้ชะลอการดำเนินการดังกล่าว

ปัจจุบัน เนื่องจากสถานการณ์ในการลงทุนมีแนวโน้มดีขึ้น ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2552 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2552 จึงมีมติอนุมัติในหลักการให้บริษัทลงทุนในหน่วยลงทุนเพิ่มทุนของกองทุนรวมฯ และการให้ เช่า/เช่าช่วงที่ดิน รวมถึงอาคารศูนย์การค้าบางส่วน และอาคารสำนักงาน จำนวน 2 อาคาร ของโครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า ("อสังหาริมทรัพย์โครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า") เป็นระยะเวลา 15 ปี โดยชะลอแผนการให้เช่า/เช่าช่วง อสังหาริมทรัพย์ โครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ออกไปก่อน

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่า เนื่องจากการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น จะต้องรอผลสรุปการอนุมัติ การเพิ่มทุนและเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจากที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฯ และ ก.ล.ต. รวมถึงผลจากการเสนอ ขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติมของกองทุนรวมฯ ดังนั้น บริษัทฯ จะแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทราบเมื่อการดำเนินการต่างๆ ข้างต้นแล้วเสร็จและได้ข้อสรุปเกี่ยวกับราคาค่าเช่า/เช่าช่วง ตลอดจนเงื่อนไขที่จำเป็นอื่นๆ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

 

(นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์)
เลขานุการบริษัท

PDF File News

  • Download (Size: 40,357 bytes)