เสนอวาระประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2553และบุคคลเป็นกรรมการ

Back

29 กันยายน 2552วันที่ 28 กันยายน 2552

เรื่อง การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 และเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา (จำกัด) มหาชน ("บริษัทฯ") ขอเรียนให้ทราบว่าท่านผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระ การประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ได้ล่วงหน้า โดยผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องดังกล่าวได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 มกราคม 2553 โดยมีรายละเอียด ตามที่ได้เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ http://cpn-th.listedcompany.com/rightshare.html

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์)
เลขานุการบริษัท

PDF File News

  • Download (Size: 70,108 bytes)