มูลค่าการให้เช่า/เช่าช่วงสินทรัพย์โครงการปิ่นแกล้าแก่ CPNRF

Back

30 กันยายน 2552วันที่ 30 กันยายน 2552

เรื่อง การลงทุนในหน่วยลงทุนเพิ่มทุนของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท และการให้เช่า/ เช่าช่วงอสังหาริมทรัพย์โครงการปิ่นเกล้า

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา (จำกัด) มหาชน ("บริษัท") ได้แจ้งสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2552 เกี่ยวกับที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2552 มีมติอนุมัติในหลักการให้บริษัทลงทุน ในหน่วยลงทุนเพิ่มทุนของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท ("CPNRF") และการให้เช่า/เช่าช่วง อสังหาริมทรัพย์โครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้าแก่ CPNRF เป็นระยะเวลา 15 ปี นั้น

บริษัทใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่า ปัจจุบันได้ข้อสรุปที่ชัดเจนเกี่ยวกับมูลค่าอสังหาริมทรัพย์โครงการปิ่นเกล้าที่จะให้ เช่า/เช่าช่วงแล้ว ซึ่งเท่ากับ 5,680,000,000 บาท (ราคานี้รวมค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุน CPNRF เพิ่มเติมประมาณ 100,000,000 บาท ซึ่งรับผิดชอบโดยบริษัท) โดยบริษัทจะเข้าทำรายการภายหลังจาก CPNRF ดำเนินการเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติมแล้วเสร็จและคาดว่าจะจดทะเบียนสิทธิการเช่าทรัพย์สินได้ภายในเดือน พฤศจิกายน 2552

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์)
เลขานุการบริษัท

PDF File News

  • Download (Size: 39,358 bytes)