วันหยุดประจำปี 2553

Back

15 ธันวาคม 2552วันที่ 15 ธันวาคม 2552

 

เรื่อง วันหยุดประจำปี 2553

 

เรียน กรรมการผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งวันหยุดประจำปี 2553 ของบริษัท ดังนี้

 

1.วันศุกร์ที่
1 มกราคม 2553
วันขึ้นปีใหม่
2.วันจันทร์ที่
1 มีนาคม 2553
ชดเชยวันมาฆบูชา
3.วันอังคารที่
6 เมษายน 2553
วันจักรี
4.วันอังคารที่
13 เมษายน 2553
วันสงกรานต์
5.วันพุธที่
14 เมษายน 2553
วันสงกรานต์ (วันครอบครัว)
6.วันจันทร์ที่
3 พฤษภาคม 2553
ชดเชยวันแรงงานแห่งชาติ
7.วันพุธที่
5 พฤษภาคม 2553
วันฉัตรมงคล
8.วันศุกร์ที่
28 พฤษภาคม 2553
วันวิสาขบูชา
9.วันจันทร์ที่
26 กรกฎาคม 2553
วันอาสาฬหบูชา
10.วันพฤหัสบดีที่
12 สิงหาคม 2553
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
11.วันจันทร์ที่
25 ตุลาคม 2553
ชดเชยวันปิยมหาราช
12.วันจันทร์ที่
6 ธันวาคม 2553
ชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
13.วันศุกร์ที่
31 ธันวาคม 2553
วันสิ้นปี

 

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 

 

ขอแสดงความนับถือ

 

 

(นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์)
เลขานุการบริษัท

PDF File News

  • Download (Size: 42,821 bytes)