การปรับปรุงโครงการเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว

Back

12 มกราคม 2553วันที่ 12 มกราคม 2552

 

เรื่อง การปรับปรุงโครงการเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว


เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 

ตามที่บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา (จำกัด) มหาชน ("บริษัทฯ") ได้เปิดดำเนินการโครงการเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว มาเป็นระยะเวลากว่า 30 ปี ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีแผนที่จะปรับปรุงอาคารงานระบบต่างๆ ให้มีสภาพการใช้งานต่อไปได้ใน ระยะยาว รวมทั้งการปรับปรุงรูปลักษณ์ทั้งภายในและภายนอกให้มีความสวยงาม ทันสมัย เพื่อตอบสนองต่อความ พึงพอใจของลูกค้าและผู้มาใช้บริการและจะช่วยส่งเสริมให้รายได้จากโครงการดังกล่าวเติบโตอย่างต่อเนื่องในระยะยาว ซึ่งคาดว่าจะใช้เงินลงทุนในการปรับปรุงโครงการประมาณ 2,100 ล้านบาท

 

ทั้งนี้ อาคารศูนย์การค้าจะปิดปรับปรุง ตั้งแต่ปลายเดือนเมษายน 2553 ถึงปลายเดือนตุลาคม 2553 รวม ระยะเวลาประมาณ 6 เดือน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าการดำเนินการดังกล่าวจะมีความ ปลอดภัยต่อลูกค้าและผู้มาใช้บริการ และสามารถดำเนินการได้ภายในระยะเวลาที่รวดเร็วกว่ามากเมื่อเปรียบเทียบกับการ ทยอยปิดปรับปรุงทีละส่วน

 

สำหรับอาคารสำนักงานยังคงเปิดให้บริการ โดยจะดำเนินการปิดปรับปรุงทีละส่วนภายในระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่ปลายเดือนเมษายน 2553 ถึงปลายเดือนตุลาคม 2553

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 

ขอแสดงความนับถือ

 

 

(นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์)
เลขานุการบริษัท

PDF File News

  • Download (Size: 58,666 bytes)