การลงทุนในหุ้นสามัญ บริษัท ซีพีเอ็น โกลบอล จำกัด

Back

12 พฤษภาคม 2553วันที่ 11 พฤษภาคม 2553

 

เรื่อง การลงทุนในหุ้นสามัญ บริษัท ซีพีเอ็น โกลบอล จำกัด

 

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2553 บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา (จำกัด) มหาชน ("บริษัทฯ") ได้เข้าถือหุ้นสามัญ บริษัท ซีพีเอ็น โกลบอล จำกัด จำนวน 9,994 หุ้น (เก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบสี่หุ้น) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.94 ของหุ้น ทั้งหมด ทั้งนี้ บริษัท ซีพีเอ็น โกลบอล จำกัด มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาท) แบ่งออกเป็น 10,000 หุ้น (หนึ่งหมื่นหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 100 บาท (หนึ่งร้อยบาท) ได้ชำระทุนจดทะเบียนแล้วจำนวน 250,000 บาท (สองแสน ห้าหมื่นบาท) ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมรองรับการขยายการลงทุนของบริษัทฯ ไปยัง ต่างประเทศ

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

 

(นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์)
เลขานุการบริษัท

PDF File News

  • Download (Size: 40,872 bytes)