เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2553 บนเว็บไซต์ CPN

Back

13 พฤษภาคม 2553 

วันที่ 13 พฤษภาคม 2553

 

เรื่อง การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2553 บนเว็บไซต์ของบริษัท

 

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 

ตามที่บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 เมื่อ วันที่ 28 เมษายน 2553 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวิภาวดี บอลรูม บี ชั้น 1 โรงแรมโซฟิเทล เซ็นทารา แกรนด์ กรุงเทพ เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร กรุงเทพมหานคร และได้นำส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว นั้น

 

บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัทฯ ได้เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ http://cpn-th.listedcompany.com/minutes.html ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2553 เป็นต้นไป

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 

ขอแสดงความนับถือ

 

 

(นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์)
เลขานุการบริษัท

 

PDF File News

  • Download (Size: 39,896 bytes)