การชี้แจ้งเกี่ยวกับเหตุการณ์จลาจลและเพลิงไหม้โครงการเซ็นทรัลเวิลด์

Back

24 พฤษภาคม 2553 

วันที่ 24 พฤษภาคม 2553

 

เรื่อง การชี้แจ้งเกี่ยวกับเหตุการณ์จลาจลและเพลิงไหม้โครงการเซ็นทรัลเวิลด์

 

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 

ตามที่ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ('CPN') ได้ทำสัญญาเช่าระยะยาวที่ดินและ สิ่งปลูกสร้างโครงการเซ็นทรัลเวิลด์ในนามกองทุนรวมธุรกิจไทย 4 จากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ อันประกอบด้วย

  1. ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

  2. อาคารสำนักงานเซ็นทรัลเวิลด์

  3. ห้างสรรพสินค้าเซ็น ซึ่งเป็นผู้เช่าพื้นที่ระยะยาว (เซ้ง) ของ CPN

  4. ห้างสรรพสินค้าอิเซตัน ซึ่งเป็นผู้เช่าพื้นที่ระยะยาว (เซ้ง) ของ CPN

  5. ที่ดินบางส่วน ซึ่ง CPN ให้เช่าช่วงกับกลุ่มบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) ในการก่อสร้าง และประกอบธุรกิจโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์

สืบเนื่องจากเหตุการณ์จลาจลและเกิดเพลิงไหม้โครงการเซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2553 ที่ผ่านมา จากการตรวจสอบในเบื้องต้นคาดว่าส่งผลให้ทรัพย์สินของโครงการเซ็นทรัลเวิลด์ได้รับความเสียหาย ดังนี้

 

- ห้างสรรพสินค้าเซ็น ได้รับความเสียหายเป็นส่วนใหญ่
- ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ได้รับความเสียหายบางส่วน

 

ทั้งนี้ CPN ได้ทำประกันภัยทุกประเภทความเสียหายไว้แล้ว สำหรับมูลค่าความเสียหายอยู่ระหว่างการตรวจสอบ และการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญอิสระที่เกี่ยวข้องและบริษัทประกันภัย

 

ในกรณีการปิดให้บริการเพื่อปรับปรุงพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายในส่วนห้างสรรพสินค้าเซ็น ห้างสรรพสินค้า อิเซตัน รวมถึงพื้นที่ของผู้เช่าระยะยาวอื่นๆ จะไม่ส่งผลกระทบต่อรายได้ของ CPN อย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากเป็นผู้เช่า พื้นที่ระยะยาว (เซ้ง) ซึ่งไม่มีการชำระค่าเช่ารายเดือน สำหรับผู้เช่าที่เป็นสัญญาเช่าระยะสั้นและชำระค่าเช่ารายเดือน CPN จะได้รับการคุ้มครองค่าเสียหายจากการสูญเสียรายได้ตามกรมธรรม์ธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption) ซึ่ง เป็นกรมธรรม์ประกันภัยประเภทหนึ่งที่ CPN ทำไว้

 

CPN จะเร่งดำเนินการเพื่อให้ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์สามารถเปิดให้บริการได้โดยเร็ว โดยคำนึงถึงความ ปลอดภัยเป็นสำคัญ

 

สำหรับศูนย์การค้าโครงการอื่นๆ ที่อยู่ภายใต้การบริหารงานของ CPN อีก 14 แห่ง ยังเปิดให้บริการตามปกติ

 

ขอแสดงความนับถือ

 

 

(นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์)
เลขานุการบริษัท

 

PDF File News

  • Download (Size: 42,557 bytes)