การเลื่อนปิดปรับปรุงศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว

Back

26 พฤษภาคม 2553 

วันที่ 26 พฤษภาคม 2553

 

เรื่อง การเลื่อนปิดปรับปรุงศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว

 

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 

ตามที่บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้แจ้งสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2553 เกี่ยวกับเหตุการณ์จลาจลและเพลิงไหม้โครงการเซ็นทรัลเวิลด์ จึงส่งผลให้บริษัทฯ จำเป็นต้องปิดโครงการเซ็นทรัลเวิลด์เพื่อปรับปรุงเป็นระยะเวลาหนึ่งนั้น เพื่อเป็นการบรรเทา ผลกระทบต่อร้านค้าและลูกค้า รวมถึงผลกระทบต่อรายได้และกระแสเงินสดของบริษัทฯ จึงขอแจ้งเลื่อนการปิดศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าวเพื่อปรับปรุงออกไป โดยบริษัทฯ จะเปิดให้บริการตามปกติต่อไปจนถึงประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2554 ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าจะใช้เวลาในการปรับปรุงศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว ประมาณ 6 เดือน

 

ทั้งนี้ ในส่วนของอาคารสำนักงานโครงการเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว จะปิดปรับปรุงในเดือน มิถุนายน 2553 และคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนพฤศจิกายน 2553

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 

ขอแสดงความนับถือ

 

 

(นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์)
เลขานุการบริษัท

 

PDF File News

  • Download (Size: 36,475 bytes)