การปรับโครงสร้างบริษัทย่อยของบริษัท

Back

04 สิงหาคม 2553วันที่ 3 สิงหาคม 2553

เรื่อง การปรับโครงสร้างบริษัทย่อยของบริษัท

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ("CPN") ได้ดำเนินการปรับโครงสร้างบริษัทย่อย 2 บริษัท เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2553 เพื่อให้การบริหารจัดการภายในมีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยรายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินการมีดังนี้

1. จดทะเบียนชำระบัญชีเลิกบริษัท เซ็นทรัลเซ็นทรัลเรียลตี้ เซอร์วิส พระราม 3 จำกัด ("CR3") ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ที่ CPN ถือหุ้นทางอ้อมรวม 99.99% ประกอบธุรกิจให้บริการสาธารณูปโภคภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา รัชดา พระราม 3 มีทุนจดทะเบียน 175,000,000 บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าล้านบาท)

2. จดทะเบียนเพิ่มทุนบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 3 จำกัด ("CP3") เพื่อรองรับการรับโอนทรัพย์สินและหนี้สิน ทั้งหมดของ CR3 โดย CP3 เป็นบริษัทย่อยที่ CPN ถือหุ้นทางตรงรวม 99.99% ประกอบธุรกิจให้เช่าพื้นที่ ภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 ทั้งนี้ ภายหลังจากเพิ่มทุนจดทะเบียน CP3 มีทุนจดทะเบียน เพิ่มขึ้นจาก 126,667,000 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบหกล้านหกแสนหกหมื่นเจ็ดพันล้านบาท) เป็น 324,738,000 บาท (สามร้อยยี่สิบสี่ล้านเจ็ดแสนสามหมื่นแปดพันล้านบาท) โดย CPN ยังคงถือหุ้น CP3 ในสัดส่วน 99.99% เช่นเดิม

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 

ขอแสดงความนับถือ

 

(นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์)
เลขานุการบริษัท

PDF File News

  • Download (Size: 64,738 bytes)