การปรับปรุงและก่อสร้างส่วนขยายโครงการเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี

Back

01 ตุลาคม 2553วันที่ 30 กันยายน 2553

เรื่อง การปรับปรุงและก่อสร้างส่วนขยายโครงการเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ครั้งที่ 6/2553 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2553 มีมติพิจารณาอนุมัติการปรับปรุงและก่อสร้างส่วนขยายโครงการเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี ด้วยงบประมาณการลงทุนในส่วนของบริษัทจำนวน 2,125 ล้านบาท รายละเอียด ดังนี้

1) อาคารปัจจุบัน : ปรับปรุงพื้นที่ส่วนกลาง (Common Area) และปรับปรุงภูมิสถาปัตย์โดยรอบบริเวณ
โครงการ

2) อาคารใหม่ : ก่อสร้างส่วนขยายอาคารศูนย์การค้าสูง 5 ชั้น และก่อสร้างส่วนขยายอาคารจอดรถ
เชื่อมต่อกับอาคารเดิม

ภายหลังจากการปรับปรุงและก่อสร้างส่วนขยายโครงการจะมีพื้นที่ใช้สอยในอาคารประมาณ 110,000 ตารางเมตร (เป็นพื้นที่ขายประมาณ 78,500 ตารางเมตร) และพื้นที่จอดรถยนต์ประมาณ 68,500 ตารางเมตร (2,000 คัน) ทั้งนี้ โครงการจะใช้ระยะเวลาในการปรับปรุงและก่อสร้างประมาณ 18 เดือน โดยจะเริ่มก่อสร้างใน ไตรมาสที่ 4/2553 และคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณไตรมาสที่ 2/2555

มูลค่ารายการดังกล่าวข้างต้น คิดเป็นร้อยละ 4.09 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ โดยคำนวณจากงบการเงินรวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 และเมื่อพิจารณารายการได้มาหรือจำหน่ายไปในรอบระยะเวลา6 เดือนที่ผ่านมา พบว่าขนาดรายการไม่เข้าข่ายเป็นรายการตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ที่ทจ.20/2551เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 

ขอแสดงความนับถือ

 

(นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์)
เลขานุการบริษัท

PDF File News

  • Download (Size: 47,326 bytes)