กรณีอุบัติเหตุนั่งร้านที่ใช้ในการซ่อมแซมอาคารยุบตัวบริเวณก่อสร้างห้างสรรพสินค้าเซน

Back

29 ตุลาคม 2553วันที่ 29 ตุลาคม 2553

 

เรื่อง กรณีอุบัติเหตุนั่งร้านที่ใช้ในการซ่อมแซมอาคารยุบตัวบริเวณก่อสร้างห้างสรรพสินค้าเซน

 

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 

เมื่อเวลาประมาณ 9.30 น. ของวันที่ 29 ตุลาคม 2553 เกิดอุบัติเหตุนั่งร้านที่ใช้ในการซ่อมแซมอาคารบริเวณก่อสร้างห้างสรรพสินค้าเซนยุบตัวลงมา นั้น บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอแจ้งให้ทราบว่าที่เกิดเหตุเป็นนั่งร้านที่ใช้ในการซ่อมแซมอาคารห้างสรรพสินค้าเซน ซึ่งอยู่ระหว่างการปรับปรุงและยังไม่เปิดให้บริการ บริษัทได้รับแจ้งจากห้างสรรพสินค้าเซนว่าได้มีการจัดทำประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิดของผู้รับเหมาก่อสร้างไว้เรียบร้อยแล้ว สำหรับในส่วนของศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์มิได้มีผลกระทบแต่อย่างใด และยังคงเปิดให้บริการตามปกติ

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 

ขอแสดงความนับถือ

 

(นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์)
เลขานุการบริษัท

PDF File News

  • Download (Size: 39,549 bytes)