การลงทุนและการให้เช่า/เช่าช่วงสินทรัพย์กับCPNRF(เพิ่มเติม)

Back

06 ตุลาคม 2549 วันที่ 5 ตุลาคม 2549
       

        เรื่อง  แจ้งสารสนเทศเกี่ยวกับการลงทุน และการให้เช่า/เช่าช่วงสินทรัพย์
              กับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท เพิ่มเติม
        เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
              ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
       

              ตามที่บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา (จำกัด) มหาชน ("บริษัทฯ") ได้ลงทุนในกองทุนรวม
        อสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท ("กองทุนรวม") ในสัดส่วนร้อยละ 33 ของหน่วยลงทุน
        ทั้งหมด โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด เป็นผู้บริหารกองทุนรวม และ
        บริษัทฯ ได้นำสินทรัพย์บางส่วนของศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา พระราม 2 และศูนย์การค้า
        เซ็นทรัล พลาซา รัชดา พระราม 3 ให้เช่า/เช่าช่วงแก่กองทุนรวม ตั้งแต่เมื่อวันที่ 15และ
        16 สิงหาคม 2548 นั้น
              ในปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทอยู่ระหว่างการพิจารณาเกี่ยวกับการนำศูนย์การค้า
        บางส่วน และอาคารสำนักงาน จำนวน 2 อาคาร (ทั้งอาคาร) ของโครงการเซ็นทรัล
        พลาซา ปิ่นเกล้า เพื่อให้เช่า/เช่าช่วงแก่กองทุนรวม ซึ่งเป็นไปตามแผนงานในการจัดหา
        เงินทุนเพื่อใช้ในการพัฒนาโครงการใหม่ของบริษัทฯ ต่อไป ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการ
        ไถ่ถอนการขายฝากอาคารศูนย์การค้าและอาคารสำนักงานคืนจากกองทุนรวมธุรกิจไทย 2
        เพื่อให้อสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวพร้อมสำหรับการลงทุนโดยกองทุนรวม นอกจากนั้นบริษัทฯ
        ยังจะได้รับค่าธรรมเนียมจากการเป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์และรับเงินปันผลในฐานะ
        ผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมอีกด้วย
              อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
        ที่บริษัทฯ จะลงทุน  มูลค่าสินทรัพย์ที่จะให้เช่า/เช่าช่วง  และเงื่อนไขต่างๆ ที่แน่นอนให้
        ทราบต่อไป เมื่อได้ข้อสรุปต่างๆ กับผู้บริหารกองทุนรวมเรียบร้อยแล้ว และคณะกรรมการ
        บริษัทอนุมัติให้เช่า/เช่าช่วงสินทรัพย์แก่กองทุนรวม  รวมทั้งกองทุนรวมได้รับการอนุมัติให้
        เพิ่มเงินทุนและลงทุนในอสังหาริมทรัพย์จากผู้ถือหน่วยของกองทุนและสำนักงานคณะกรรมการ
        กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้ว
       

              จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
       

                                            ขอแสดงความนับถือ
        
        
                                           (นายนริศ เชยกลิ่น)
                                          เลขานุการคณะกรรมการ