การขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัดของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

Back

27 ตุลาคม 2549         วันที่ 27 ตุลาคม 2549
        

         เรื่อง  การเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา (จำกัด) มหาชน ให้แก่บุคคลใน
               วงจำกัดของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
         เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
               ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
        

               บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา (จำกัด) มหาชน ("บริษัทฯ") ขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัทฯ
         ได้รับแจ้งจากกองทุนเพื่อการร่วมลงทุน  (Thailand Equity Fund) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
         ของบริษัทฯ ซึ่งเดิมถือหุ้นร้อยละ 8.2 ว่าได้ขายหุ้นสามัญที่ถืออยู่ในบริษัทฯ จำนวนรวม
         71.9 ล้านหุ้น ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยภายหลังการขาย
         หุ้นดังกล่าว กองทุนเพื่อการร่วมลงทุนยังคงถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 4.9  ทั้งนี้ กองทุน
         เพื่อการร่วมลงทุนได้แจ้งให้บริษัทฯ ทราบถึงวัตถุประสงค์ในการขายหุ้นสามัญครั้งนี้ว่า
         เพื่อเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นรายย่อย (Free Float) ซึ่งจะช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้แก่หุ้น
         ของบริษัทฯ และเพิ่มโอกาสให้แก่นักลงทุนรายย่อยได้รับประโยชน์จากการขยายธุรกิจใน
         อนาคตของบริษัทฯ
        

         คำชี้แจงที่บริษัทฯ ได้รับจากกองทุนเพื่อการร่วมลงทุน:
         "กองทุนเพื่อการร่วมลงทุน และกลุ่มจิราธิวัฒน์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดของบริษัทฯ ได้
         หารือและมีข้อตกลงร่วมกันว่า เนื่องด้วยในปัจจุบัน บริษัทฯ ได้รับความสนใจเป็นอย่าง
         มากจากนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งแสดงให้เห็นได้จากการที่บริษัทฯ ได้
         รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 50 หุ้นชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET 50)
         เมื่อเดือนมกราคม 2549 และได้เข้ารวมอยู่ใน MSCI Index เมื่อเดือนพฤษภาคม
         2549  กองทุนเพื่อการร่วมลงทุนและกลุ่มจิราธิวัฒน์ เชื่อว่าการเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้น
         รายย่อยจะช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้แก่หุ้นของบริษัทฯ และเพิ่มโอกาสให้แก่นักลงทุนรายย่อย
         ได้รับประโยชน์จากการขยายธุรกิจในอนาคตของบริษัทฯ ดังนั้น กองทุนเพื่อการร่วมลงทุน
         จึงดำเนินการเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ถืออยู่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด จำนวน
         71,900,400 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 3.3 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด
         (2,178,816,000 หุ้น) ซึ่งคาดว่าจะช่วยเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นรายย่อยจากร้อยละ
         30.8 เป็นร้อยละ 34.1  ในการดำเนินการนี้จัดทำโดยการสำรวจความต้องการซื้อ
         หลักทรัพย์ (Book-Building) เพื่อเสนอขายต่อนักลงทุนสถาบันทั้งในและต่างประเทศ
         โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ภัทร เมอร์ริล ลินช์ (สิงคโปร์) และบริษัทหลักทรัพย์ยูบีเอส เอจี
         เป็นผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย"
        

         จึงเรียนมาเพื่อทราบ
        

                                              ขอแสดงความนับถือ
        

        

                                              (นริศ   เชยกลิ่น)
                                            เลขานุการคณะกรรมการ
        

         หมายเหตุ :   กองทุนเพื่อการร่วมลงทุน เป็นกองทุนปิดที่มีมูลค่าการลงทุนขนาด 245
         ล้านเหรียญสหรัฐ โดยมีผู้ลงทุนหลักประกอบด้วย Lombard Investment, Inc. ซึ่งมี
         สำนักงานใหญ่อยู่ที่ซานฟรานซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริกา และ International
         Finance Corporation ("IFC") ซึ่งเป็นสมาชิกของกลุ่มธนาคารโลก (World
         Bank) กองทุนเพื่อการร่วมลงทุนนี้จัดตั้งขึ้นโดยได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลประเทศไทย
         มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการลงทุนในธุรกิจภายในประเทศ ทั้งนี้ นักลงทุนในกองทุนเพื่อ
         การร่วมลงทุน ได้แก่ IFC, California Public Employees' Retirement
         System ("CalPERS"), Asian Development Bank, DEG (ในกลุ่ม KfW ของ
         ประเทศเยอรมัน), กระทรวงการคลัง ประเทศไทย, ธนาคารพาณิชย์ 10 แห่ง และ
         สถาบันการเงินชั้นนำต่างๆ ของไทย