ปฏิเสธข่าวเพิ่มทุนของบริษัทโดยขายหุ้นสามัญให้บุคคลในวงจำกัด

Back

30 ตุลาคม 2549 วันที่ 27 ตุลาคม 2549
        

         เรื่อง  ปฏิเสธข่าวเกี่ยวกับการเพิ่มทุนของบริษัทฯ โดยการขายหุ้นสามัญให้แก่บุคคล
               ในวงจำกัด
         เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
               ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
        

               ตามที่ปรากฏข่าวเกี่ยวกับ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา (จำกัด) มหาชน ("บริษัทฯ")
         จะทำการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการขายหุ้นสามัญให้แก่บุคคลในวงจำกัดนั้น
         บริษัทฯ ขอชี้แจงว่า การขายหุ้นสามัญให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
         ดังกล่าว มิได้เป็นการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แต่อย่างใด แต่เป็นการดำเนินการ
         ของกองทุนเพื่อการร่วมลงทุน  (Thailand Equity Fund) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ
         บริษัทฯ  และได้ขายหุ้นสามัญเดิมที่ถืออยู่ในบริษัทฯ จำนวนรวม 71.9 ล้านหุ้น ให้แก่บุคคล
         ในวงจำกัด
        

               จึงเรียนมาเพื่อทราบ
        

        

                                            ขอแสดงความนับถือ
        

        

                                            (นริศ   เชยกลิ่น)
                                          เลขานุการคณะกรรมการ