สารสนเทศการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

Back

03 พฤศจิกายน 2549สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (บัญชี 1)
                           บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
        

             ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ")
         ครั้งที่ 4/2549 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2549 มีมติอนุมัติในหลักการให้บริษัทฯ นำ
         อาคารศูนย์การค้าบางส่วน และอาคารสำนักงาน จำนวน 2 อาคาร (ทั้งอาคาร) ของ
         โครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า ให้เช่า/เช่าช่วงแก่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ CPN
         รีเทล โกรท ("กองทุนรวม") รายละเอียดดังนี้
         1. วัน เดือน ปี ที่มีเกิดรายการ
         * ภายหลังจากได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท  ซึ่งคาดว่าการดำเนินการจะเสร็จ
         สิ้นภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2550
         2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทฯ
         * ผู้ให้เช่า/เช่าช่วง: บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด
         * ผู้เช่า/เช่าช่วง: กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท ซึ่งบริหารกองทุน
         โดยบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด
         * ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ: บริษัทฯ ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม ร้อยละ 33 ของ
         จำนวนหน่วยลงทุนที่ออกและเสนอขายแล้วทั้งหมด และเป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
         ของกองทุนรวม
         3. ลักษณะทั่วไปของรายการ
         3.1 ประเภทรายการ : จัดเป็นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่ง
         ประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่าย
         ไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน ซึ่งรายการมีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 15 แต่ไม่เกิน
         ร้อยละ 50 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัท ซึ่งเท่ากับ 32,789,979,000 บาท  ณ
         วันที่ 30 มิถุนายน 2549
         3.2 ลักษณะรายการ : การจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ให้กับกองทุนรวมให้เช่า/เช่าช่วง
         อาคารศูนย์การค้า (บางส่วน) จำนวน 1 อาคาร และอาคารสำนักงาน (ทั้งอาคาร)
         จำนวน 2 อาคาร ของโครงการเซ็นทรัล พลาซา ปิ่นเกล้า เป็นระยะเวลาประมาณ
         18 ปี กับกองทุนรวม ในราคารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 6,934,920,000 บาท โดยราคา
         สุดท้ายจะต้องเป็นราคาที่ไม่สูงกว่าราคาที่ได้จากรายงานการประเมินค่าต่ำสุดจาก
         ผู้ประเมินราคาอิสระอย่างน้อย 2 ราย เกินร้อยละ 20 ของราคาที่ได้จากรายงานการ
         ประเมินค่าของผู้ประเมินราคาอิสระ
             อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น จะต้องได้รับการอนุมัติ
         ขั้นสุดท้าย ในเรื่องราคาค่าเช่า/เช่าช่วง และเงื่อนไขที่จำเป็นอื่นๆ จากคณะกรรมการ
         บริษัท  และบริษัทฯ จะต้องรอผลสรุปการอนุมัติการเพิ่มทุนและเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
         จากที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม (กองทุนรวมแจ้งว่าจะจัดประชุมผู้ถือหน่วย
         ในวันที่ 8 ธันวาคม 2549)  และสำนักงานก.ล.ต.  รวมถึงผลจากการเสนอขาย
         หน่วยลงทุนเพิ่มเติมของกองทุนรวมอีกด้วย  ดังนั้น บริษัทฯ จะแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ
         ได้รับทราบทันทีที่ได้ผลสรุป และการดำเนินการต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นแล้วเสร็จ และ
         คณะกรรมการบริษัทอนุมัติเรียบร้อยแล้ว ซึ่งคาดว่าการดำเนินการทั้งหมดจะเสร็จสิ้น
         ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2550
         4. รายละเอียดของสินทรัพย์
         * บริษัทฯ จะให้กองทุนรวมเช่า/เช่าช่วงอสังหาริมทรัพย์โครงการเซ็นทรัล พลาซา
         ปิ่นเกล้า ซึ่งประกอบด้วย ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่เป็นอาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัล
         พลาซา ปิ่นเกล้า (บางส่วน) จำนวน 1 อาคาร และอาคารสำนักงาน (ทั้งอาคาร)
         จำนวน 2 อาคาร รวมถึงพื้นที่จอดรถยนต์ภายในอาคาร (ตามสัดส่วนการใช้งานของ
         พื้นที่อาคารศูนย์การค้าและพื้นที่อาคารสำนักงานที่กองทุนรวมจะลงทุน)  และงานระบบที่
         เกี่ยวเนื่องกับอาคารศูนย์การค้าและอาคารสำนักงาน ถนนรอบโครงการ และทางเข้า
         ออกโครงการ รวมเป็นพื้นที่ใช้สอยที่บริษัทฯ จะให้เช่า/เช่าช่วงทั้งหมด 190,236
         ตารางเมตร คิดเป็นร้อยละ 66.4 ของพื้นที่ใช้สอยของโครงการ (ไม่รวมส่วนอาคาร
         ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของกองทุนรวมธุรกิจไทย 3) โดยการเช่า/
         เช่าช่วงระยะยาวดังกล่าวจะสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
         5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน
         * มูลค่าค่าเช่า/ค่าเช่าช่วง ไม่เกิน 6,934,920,000 บาท
         6. เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน
         * พิจารณาโดยใช้วิธีคำนวณกระแสเงินสดสุทธิในอนาคตของสินทรัพย์ (Discounted
         Cash Flow)  และ ราคาสุดท้ายจะต้องไม่สูงกว่าราคาที่ได้จากรายงานการประเมิน
         ค่าต่ำสุด เกินร้อยละ 20 ของราคาที่ได้จากรายงานการประเมินค่าของผู้ประเมินราคา
         อิสระ
         7. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดกับบริษัทฯ
         * คาดว่าจะทำให้บริษัทฯ มีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอที่จะนำมาพัฒนาโครงการใหม่
         เพื่อให้เป็นไปตามแผนการขยายธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงฐานะการเงินโดยรวมของ
         บริษัทฯ จะดีขึ้นและมีสภาพคล่องสูงขึ้น  และทำให้ดอกเบี้ยเงินกู้ของบริษัทฯ ลดลง
         8. แผนการใช้เงินทุนที่ได้รับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
         * เงินที่ได้รับจากการให้เช่า/เช่าช่วงอสังหาริมทรัพย์ บริษัทฯ จะนำไปใช้ซื้อ
         หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่เสนอขายเพิ่มเติม และส่วนที่เหลือบริษัทฯ จะนำมาพัฒนา
         โครงการใหม่เพื่อให้เป็นไปตามแผนการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งในปัจจุบันบริษัทอยู่
         ระหว่างการพัฒนาโครงการแจ้งวัฒนะ และโครงการพัทยา บีช
         9. เงื่อนไขการเข้าทำรายการ
         * เนื่องจากเป็นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
         เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
         ของบริษัทจดทะเบียน  ดังนั้น ต้องเปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และต้องจัดส่ง
         รายละเอียดการทำรายการให้ผู้ถือหุ้นทราบภายใน  21 วัน นับแต่วันที่เปิดเผยรายการ
         ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
         10. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการ
         * คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการนำสินทรัพย์ให้เช่า/เช่าช่วงกับกองทุนรวม จะ
         เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่กล่าวไว้ในข้อ 7.
         11. ความเห็นของกรรมการตรวจสอบและ/หรือ กรรมการบริษัทที่แตกต่างจาก
         ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
         * ไม่มี