การลงทุนและการให้เช่า/เช่าช่วงสินทรัพย์กับกองทุนCPNRF(แก้ไข)

Back

03 พฤศจิกายน 2549วันที่ 2 พฤศจิกายน 2549
         

          เรื่อง      สารสนเทศเกี่ยวกับการลงทุน และการให้เช่า/เช่าช่วงสินทรัพย์กับ
                    กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (แก้ไข)
          เรียน      กรรมการและผู้จัดการ
                ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
          
                บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา (จำกัด) มหาชน ขอแจ้งแก้ไขข้อความในสารสนเทศเกี่ยว
          กับการลงทุน และการให้เช่า/เช่าช่วง
          สินทรัพย์กับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท ดังนี้
         

          สารสนเทศเดิม
          1. บริษัทฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาให้เช่า/เช่าช่วง อาคารศูนย์การค้า (บางส่วน)
          จำนวน 1 อาคาร และอาคารสำนักงาน (ทั้งอาคาร) จำนวน 2 อาคาร ซึ่งตั้งอยู่ใน
          โครงการเซ็นทรัล พลาซา ปิ่นเกล้า รวมทั้งที่จอดรถยนต์ (ตามสัดส่วนการใช้งานของ
          พื้นที่อาคารศูนย์การค้าและพื้นที่อาคารสำนักงานที่กองทุนรวมจะลงทุน) และงานระบบที่
          เกี่ยวเนื่องกับอาคารศูนย์การค้าและอาคารสำนักงาน ถนนรอบโครงการ และทางเข้า
          ออกของโครงการ เป็นระยะเวลาประมาณ 18 ปี กับกองทุนรวม ในราคารวมทั้งสิ้น
          ไม่เกิน 6,934,900,000 บาท โดยราคาสุดท้ายจะต้องเป็นราคาที่ไม่สูงกว่าราคาที่
          ได้จากรายงานการประเมินค่าต่ำสุดจากผู้ประเมินราคาอิสระอย่างน้อย 2 ราย
          เกินร้อยละ 20 ของราคาที่ได้จากรายงานการประเมินค่าของผู้ประเมินราคาอิสระ
         

          การแก้ไข
              แก้ไขรายละเอียดที่ระบุในสารสนเทศ ข้อที่ 1. จาก 6,934,900,000 บาท
          แก้ไขเป็น 6,934,920,000 บาท ดังนั้น
         

          สารสนเทศที่แก้ไขแล้ว คือ
          1. บริษัทฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาให้เช่า/เช่าช่วง อาคารศูนย์การค้า (บางส่วน)
          จำนวน 1 อาคาร และอาคารสำนักงาน (ทั้งอาคาร) จำนวน 2 อาคาร ซึ่งตั้งอยู่ใน
          โครงการเซ็นทรัล พลาซา ปิ่นเกล้า รวมทั้งที่จอดรถยนต์ (ตามสัดส่วนการใช้งานของ
          พื้นที่อาคารศูนย์การค้าและพื้นที่อาคารสำนักงานที่กองทุนรวมจะลงทุน) และงานระบบที่
          เกี่ยวเนื่องกับอาคารศูนย์การค้าและอาคารสำนักงาน ถนนรอบโครงการ และทางเข้า
          ออกของโครงการ เป็นระยะเวลาประมาณ 18 ปี กับกองทุนรวม ในราคารวมทั้งสิ้น
          ไม่เกิน 6,934,920,000 บาท โดยราคาสุดท้ายจะต้องเป็นราคาที่ไม่สูงกว่าราคาที่
          ได้จากรายงานการประเมินค่าต่ำสุดจากผู้ประเมินราคาอิสระอย่างน้อย 2 ราย
          เกินร้อยละ 20 ของราคาที่ได้จากรายงานการประเมินค่าของผู้ประเมินราคาอิสระ
         

          จึงเรียนมาเพื่อทราบ
          
          ขอแสดงความนับถือ
         

         

          
          (นริศ   เชยกลิ่น)
                                      เลขานุการคณะกรรมการ