สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยไตรมาสที่3(F45-3)

Back

14 พฤศจิกายน 2549 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยไตรมาสที่3(F45-3)
                           บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

                                                              สอบทาน
                                 สิ้นสุดวันที่  30 กันยายน       (หน่วย : พันบาท)
                                      ไตรมาสที่ 3              งวด 9 เดือน
              ปี                    2549        2548        2549        2548

   กำไร (ขาดทุน) สุทธิ             431,685   2,173,559   1,319,845   2,912,665
   กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท)      0.20        1.00        0.61        1.39

   ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน
       ไม่มีเงื่อนไขและไม่มีข้อสังเกต


  หมายเหตุ : 1. โปรดดูรายละเอียดงบการเงิน รายงานของผู้สอบบัญชี และหมายเหตุ
                ประกอบงบการเงินจากระบบบริการข้อมูลตลาดหลักทรัพย์

  "ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องทุกประการ พร้อมกันนี้บริษัทได้จัดส่งงบ
   การเงินฉบับเต็มผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์และส่งต้นฉบับให้กับสำนักงาน
   ก.ล.ต.เรียบร้อยแล้ว"                             ลงลายมือชื่อ _______________________
                                        ( นายนริศ  เชยกลิ่น )
                             รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี
                                       ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ