ชี้แจงผลการดำเนินงานไตรมาสที่3/2549

Back

14 พฤศจิกายน 2549  บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด(มหาชน) ขอชี้แจงผลการดำเนินงานตามงบกำไรขาดทุน
สำหรับไตรมาสที่ 3/2549 ซึ่งมียอดกำไรสุทธิลดลงจากไตรมาสที่ 3/2548 เกินกว่าร้อยละ 20 กล่าว
คือบริษัทมีผลกำไรจากการดำเนินงานหลังภาษีในไตรมาสที่ 3/2549  ลดลงจากไตรมาสที่ 3/2548
จำนวน 1,742 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 80 แม้ว่าในไตรมาสที่ 3 ปี 2549 บริษัทจะมีรายได้จากการ
เปิดพื้นที่ส่วนขยายเพิ่มในโครงการเซ็นทรัลเวิลด์ รวมทั้งค่าเช่าและค่าบริการเพิ่มขึ้นจากโครงการเซ็นทรัล
พลาซา ลาดพร้าว,เซ็นทรัล พลาซา พระราม 2,เซ็นทรัล แอร์พอร์ต พลาซา เชียงใหม่ และเซ็นทรัล ทาวน์
รัตนาธิเบศร์  แต่เนื่องจากในไตรมาสที่ 3 ปี 2548 บริษัทมีกำไรสุทธิ(หลังภาษี)จากการทำสัญญาเช่าทาง
การเงินเพื่อให้เช่าทรัพย์สินบางส่วนในโครงการเซ็นทรัล พลาซา รัชดา พระราม 3,เซ็นทรัล พลาซา
พระราม 2 แก่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทลโกรท จำนวน 1,937 ล้านบาท และขาดทุนจากการ
ด้อยค่าจำนวน 285 ล้านบาท จึงทำให้กำไรสุทธิของบริษัทในไตรมาสที่ 3 ปี 2549 ลดลงจากไตรมาส
ที่ 3 ของปี 2548 ดังกล่าว


                                            (นายนริศ  เชยกลิ่น)
                                 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี
                                       บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด(มหาชน)