วันหยุดประจำปี 2550

Back

06 ธันวาคม 2549                                        วันที่ 4 ธันวาคม 2549
        

         เรื่อง   วันหยุดประจำปี 2550
         เรียน   กรรมการผู้จัดการ
                ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
        

                บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งวันหยุดประจำปี 2550
         ของบริษัท  ดังนี้
         1. วันจันทร์ที่    1 มกราคม   วันขึ้นปีใหม่
         2. วันอังคารที่   2 มกราคม   ชดเชยวันสิ้นปี
         3. วันจันทร์ที่    5 มีนาคม    ชดเชยวันมาฆบูชา
         4. วันศุกร์ที่     6 เมษายน   วันจักรี
         5. วันศุกร์ที่    13 เมษายน   วันสงกรานต์
         6. วันจันทร์ที่   16 เมษายน   ชดเชยวันสงกรานต์ (วันครอบครัว)
         7. วันอังคารที่   1 พฤษภาคม  วันแรงงานแห่งชาติ
         8. วันจันทร์ที่    7 พฤษภาคม  ชดเชยวันฉัตรมงคล
         9. วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม  วันวิสาขบูชา
         10.วันจันทร์ที่   30 กรกฎาคม  ชดเชยวันอาสาฬหบูชา
         11.วันจันทร์ที่   13 สิงหาคม   ชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
                                  พระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
         12.วันอังคารที่  23 ตุลาคม    วันปิยมหาราช
         13.วันพุธที่      5 ธันวาคม   วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
         14.วันจันทร์ที่   31 ธันวาคม   วันสิ้นปี
         
                จึงเรียนมาเพื่อทราบ
        

                                        ขอแสดงความนับถือ
        

        

                                       ( นริศ  เชยกลิ่น )
                                     เลขานุการคณะกรรมการ