การให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อกรรมการและวาระประชุมผู้ถือหุ้นปี2550

Back

17 มกราคม 2550 วันที่ 16 มกราคม 2550
        

         เรื่อง  การให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ
               และวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550
         เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
               ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
        

             บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา (จำกัด) มหาชน ("บริษัทฯ") ขอเรียนให้ทราบว่า
         ท่านผู้ถือหุ้นสามารถเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ
         และเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 เพื่อนำเสนอให้
         คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาต่อไป โดยผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องดังกล่าวได้ตั้งแต่
         บัดนี้ ถึงวันที่ 31 มกราคม 2550 โดยมีหลักเกณฑ์รายละเอียดตามเอกสารแนบ
        

             จึงเรียนมาเพื่อทราบ
        

                                         ขอแสดงความนับถือ
         
        

        

                                         (นริศ   เชยกลิ่น)
                                      เลขานุการคณะกรรมการ
        

        

        

         เอกสารแนบ
        

         หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
         และเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้า
        

             บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาล
         โดยเชื่อมั่นว่า หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นกระบวนการสำคัญที่ส่งเสริมให้การ
         ดำเนินงานประสบความสำเร็จและบรรลุเป้าหมายสำคัญของบริษัท คือ การเพิ่มมูลค่า
         สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอื่น และยังช่วย
         สร้างความเชื่อมั่นว่าการดำเนินธุรกิจมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่ผิดต่อกฎหมาย
         และจริยธรรมหรือจรรยาบรรณทางธุรกิจ
             ในการประชุมสามัญประจำปีของผู้ถือหุ้น บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยได้
         เสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นเพิ่มเติม และเสนอชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่ง
         กรรมการบริษัทล่วงหน้า โดยการเสนอชื่อผ่านคณะกรรมการสรรหาและกำหนด
         ค่าตอบแทน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่บริษัทพึงปฏิบัติด้วย
         โดยมีรายละเอียดดังนี้
        

         1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น
            ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
            1.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือรายหลายรวมกัน
            1.2 มีสัดส่วนการถือหุ้นขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 100,000 หุ้น
            1.3 ถือหุ้นบริษัทในสัดส่วนที่กำหนดตามข้อ 1.2 ต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 1 ปี
                และต้องถือหุ้นในวันที่เสนอวาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้า
                ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
        

         2. คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการบริษัท ตามข้อบังคับของบริษัท
         ตามข้อบังคับของบริษัทคณะกรรมการบริษัทต้องมีไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการ
         ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
         และมีคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้
            -ต้องเป็นบุคคลธรรมดา
            -ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท
            -บรรลุนิติภาวะแล้ว
            -ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
            -ไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
             ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
            -ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออก หรือปลดออกจากราชการ หรือองค์การ หรือหน่วยงาน
             ของรัฐฐานทุจริตต่อหน้าที่
        

         3. หลักฐานของผู้ถือหุ้นที่ต้องนำส่งให้บริษัท เพื่อใช้ในการพิจารณาเสนอระเบียบวาระ
         การประชุมผู้ถือหุ้นเพิ่มเติม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
         ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1.ต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ ภายในวันที่
         31 มกราคม 2550 เพื่อประกอบการพิจารณาในการใช้สิทธิเสนอระเบียบวาระการ
         ประชุมผู้ถือหุ้นเพิ่มเติม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
             3.1 หลักฐานการถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ในข้อ 1.2 และ 1.3 ได้แก่ หนังสือรับรอง
                 จากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
             3.2 หลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อเข้าดำรง
                 ตำแหน่งกรรมการบริษัท
             3.3 เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ ประวัติการศึกษา และ
                 ประวัติการทำงานของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
             3.4 เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ
                 คณะกรรมการ (ถ้ามี)
        

         4. สถานที่นำส่งหลักฐานตามข้อ 3.โดยกรุณาส่งมาที่
            เลขานุการคณะกรรมการ
            บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
            999/9 ถนนพระราม 1
            แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
            กรุงเทพมหานคร 10330
            ประเทศไทย