การจ่ายเงินปันผล เสนอขายหุ้นกู้ และกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้น

Back

22 กุมภาพันธ์ 2550                                       วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2550
        
         เรื่อง    มติคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2550
         เรียน    กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
         
                 ตามที่บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้มีการประชุม
         คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2550 เวลา 14.00 น.
         คณะกรรมการได้มีมติที่สำคัญที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 เพื่อพิจารณา
         อนุมัติดังนี้
                 1.มีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549
        
                 2.มีมติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2549 โดยมีสาระ
         สำคัญ ดังนี้
                   2.1 จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2549 ให้แก่ผู้ถือหุ้น
         ของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 0.31 บาท  โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่
         25 พฤษภาคม 2550
                   2.2 กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล
         ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2550 เวลา 12.00 น.
        
                 3.มีมติให้กำหนดค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมกรรมการประจำปี 2550
         ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ โดยมีรายละเอียดดังนี้
                   3.1 ค่าตอบแทนประจำคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย
                      - กรรมการอิสระที่เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ ได้รับค่าตอบแทน
                        70,000 บาทต่อไตรมาส
                      - กรรมการอิสระที่เป็นกรรมการตรวจสอบ ได้รับค่าตอบแทน
                        60,000 บาทต่อไตรมาส
                      - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้รับค่าตอบแทน 40,000 บาทต่อไตรมาส
                      - กรรมการบริหารหรือตัวแทนของผู้ถือหุ้น ได้รับค่าตอบแทน
                        20,000 บาทต่อไตรมาส
                   3.2 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย
                      - กรรมการอิสระ ได้รับค่าเบี้ยประชุม 30,000 บาทต่อครั้ง
                      - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการบริหารหรือตัวแทนของผู้ถือหุ้น
                        ได้รับค่าเบี้ยประชุม 20,000 บาทต่อครั้ง
                   3.3 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย
                      - ประธานกรรมการตรวจสอบได้รับค่าเบี้ยประชุม 25,000
                        บาทต่อครั้ง
                      - กรรมการตรวจสอบได้รับค่าเบี้ยประชุม 22,500 บาทต่อครั้ง
                   3.4 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้รับ
         ค่าเบี้ยประชุม 20,000 บาทต่อครั้ง
        
                 4.มีมติให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
         ฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2550 และกำหนดอัตราค่าสอบบัญชีจำนวน 4,140,000 บาท
         ต่อปี ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ
        
                 5.มีมติให้แต่งตั้งกรรมการบริษัท จำนวน 5 ท่าน ที่ออกตามวาระประจำปี
         2550 กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนด
         ค่าตอบแทนเสนอ ได้แก่
                   1.นายเอนก      สิทธิประศาสน์
                   2.นายสุทธิเกียรติ  จิราธิวัฒน์
                   3.นายสุทธิชาติ    จิราธิวัฒน์
                   4.นายสุทธิศักดิ์    จิราธิวัฒน์
                   5.นายกอบชัย          จิราธิวัฒน์
        
                 6.มีมติอนุมัติวงเงินออกและเสนอขายหุ้นกู้วงเงินรวมไม่เกิน 8,000
         ล้านบาท ประเภทหุ้นกู้มีประกัน และ/หรือ หุ้นกู้ไม่มีประกันชนิดไม่ด้อยสิทธิ อายุไม่เกิน
         10 ปี โดยจะเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ
         ผู้ลงทุนรายใหญ่ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
         ที่ กย.40/2549 หรือที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศแก้ไข
         เปลี่ยนแปลงในภายหน้า เพื่อใช้สนับสนุนแผนการลงทุน และชำระคืนเงินกู้ยืมที่ครบ
         กำหนดในปี 2550 ทั้งนี้ บริษัทจะนำเสนอขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น เพื่อมอบอำนาจให้
         คณะกรรมการบริษัทพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับ จำนวน ประเภท และระยะเวลา
         ตามความจำเป็นและสมควรในการออกหุ้นกู้เป็นคราวๆไป
        
                 7.มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
                   7.1 กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นวันที่  9 เมษายน 2550
                       เพื่อสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
               7.2 กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2550 วันที่ 27 เมษายน
                       2550 เวลา 14.00 น.ณ ห้องชิดลม ชั้น 30 อาคารสำนักงาน
                       เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร
                   7.3 กำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2550 ดังนี้
                   วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่1/2549
                   วาระที่ 2  รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2549
                   วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่
                            31 ธันวาคม 2549
                   วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล
                            จากผลการดำเนินงานปี 2549
                   วาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออก
                            ตามวาระ
                   วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
                   วาระที่ 7  พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2550 และกำหนด
                            ค่าสอบบัญชี
                   วาระที่ 8  พิจารณาอนุมัติการออกหุ้นกู้วงเงินรวมไม่เกิน 8,000ล้านบาท
                   วาระที่ 9  พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
        
                   จึงเรียนมาเพื่อทราบ
        
         
         ขอแสดงความนับถือ
         
                                          (นริศ   เชยกลิ่น)
                                        เลขานุการคณะกรรมการ