บริษัทได้รับเลือกให้เป็นผู้พัฒนาที่ดินโรงเรียนเตรียมทหารเดิม

Back

23 กุมภาพันธ์ 2550   วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2550
       
        เรื่อง   บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้พัฒนาที่ดินบริเวณ
               โรงเรียนเตรียมทหารเดิม
       
        เรียน   กรรมการและผู้จัดการ
               ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
       
               ตามที่ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา (จำกัด) มหาชน ("บริษัทฯ") ได้ยื่นข้อเสนอเพื่อ
        เป็นผู้พัฒนาที่ดินบริเวณโรงเรียนเตรียมทหารเดิม (สวนลุมไนท์บาร์ซาร์) ต่อสำนักงาน
        ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ("สำนักงานทรัพย์สินฯ") เมื่อเดือนพฤษภาคม 2548
        เนื่องจากโครงการดังกล่าวอยู่ในทำเลที่ตั้งที่ดี ติดกับสวนสาธารณะที่สำคัญที่สุดใน
        กรุงเทพมหานคร แวดล้อมด้วยย่านธุรกิจที่หนาแน่น มีระบบขนส่งมวลชนใต้ดินผ่านหน้า
        โครงการ และใกล้กับทางขึ้นลงทางด่วน  ทำให้บริษัทฯ เชื่อว่าโครงการนี้จะมีศักยภาพสูง
        ในการพัฒนาโครงการ ซึ่งจะประกอบด้วย ศูนย์การค้า อาคารสำนักงาน และโรงแรม
        ให้เป็นโครงการที่สมบูรณ์แบบและประสบผลสำเร็จได้ไม่ยากนัก  ปัจจุบันบริษัทฯ ได้รับแจ้ง
        จากสำนักงานทรัพย์สินฯ ว่าบริษัทฯ ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้พัฒนาที่ดินบนพื้นที่ประมาณ
        40 ไร่ โดยบริษัทฯ จะแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และรายละเอียดต่างๆ
        ของโครงการ เมื่อบริษัทฯ ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับการเข้าทำสัญญาและการพัฒนาโครงการใน
        โอกาสต่อไป
       
               จึงเรียนมาเพื่อทราบ
       
                                       ขอแสดงความนับถือ
       
                                       (นริศ   เชยกลิ่น)
                                     เลขานุการคณะกรรมการ