สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยประจำปี(F45-3)

Back

23 กุมภาพันธ์ 2550 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยประจำปี(F45-3)
                          บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

                                               ตรวจสอบ
                                             (หน่วย : พันบาท)
                                           สิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม
                                                งวด 1 ปี
               ปี                          2549            2548

      กำไร (ขาดทุน) สุทธิ               1,685,194       3,294,545
      กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท)          0.77            1.56

  ประเภทของความเห็นของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน :
      ไม่มีเงื่อนไขและไม่มีข้อสังเกต


  หมายเหตุ : 1. โปรดดูรายละเอียดงบการเงิน รายงานของผู้สอบบัญชี และหมายเหตุ
                ประกอบงบการเงินจากระบบบริการข้อมูลตลาดหลักทรัพย์

       "ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องทุกประการ พร้อมกันนี้บริษัท
        ได้จัดส่งงบการเงินฉบับเต็มผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์และส่ง
        ต้นฉบับให้กับสำนักงาน ก.ล.ต.เรียบร้อยแล้ว"                      ลงลายมือชื่อ _______________________
                                  ( นายนริศ   เชยกลิ่น )
                   ตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี
                                 ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ