ชี้แจงผลการดำเนินงานปี 2549

Back

23 กุมภาพันธ์ 2550 บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด(มหาชน) ขอชี้แจงผลการดำเนินงานตามงบกำไรขาด
ทุนสำหรับปี2549 ซึ่งมียอดกำไรสุทธิลดลงจากปี 2548 เกินกว่าร้อยละ 20 กล่าวคือ บริษัทมีผลกำไร
จากการดำเนินงานหลังภาษีปี 2549 ลดลงจากปี 2548 จำนวน 1,609 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 49
ส่วนใหญ่เนื่องจากในปี 2548 บริษัทมีกำไรสุทธิ(หลังภาษี) จากการทำสัญญาเช่าทางการเงินเพื่อให้
เช่าทรัพย์สินบางส่วนในโครงการเซ็นทรัล พลาซา  รัชดา พระราม 3 , เซ็นทรัล พลาซา พระราม 2
แก่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทลโกรท จำนวน 2,019 ล้านบาท  จึงทำให้กำไรสุทธิของบริษัท
ในปี 2549 ลดลงจากปี 2548 ดังกล่าว หากไม่รวมรายการนี้ กำไรสุทธิหลังภาษีจากการดำเนินงาน
ปกติของบริษัท เพิ่มขึ้น 239 ล้านบาท


                                    (นายนริศ  เชยกลิ่น)
                         รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี
                               บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด(มหาชน)