ความคืบหน้าการลงทุนและการให้เช่า/เช่าช่วงกับ CPNRF

Back

02 มีนาคม 2550   วันที่ 2 มีนาคม 2550
        
         เรื่อง  ความคืบหน้าเกี่ยวกับการลงทุน และการให้เช่า/เช่าช่วงสินทรัพย์กับ
               กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
         เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
               ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
         
               ตามที่ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา (จำกัด) มหาชน ("บริษัทฯ") ได้แจ้งสารสนเทศ
         เกี่ยวกับการลงทุน และการให้เช่า/เช่าช่วงสินทรัพย์กับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ CPN
         รีเทล โกรท ("กองทุนรวม") เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2549 นั้น เนื่องด้วยสภาวะ
         การลงทุนในปัจจุบันยังไม่เหมาะสมและเอื้ออำนวยต่อการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว
         ดังนั้น บริษัทฯ จึงเห็นสมควรชะลอการลงทุนในกองทุนรวม และ การนำศูนย์การค้า
         บางส่วนและอาคารสำนักงาน จำนวน 2 อาคาร ของโครงการเซ็นทรัลพลาซา
         ปิ่นเกล้า เพื่อให้เช่า/เช่าช่วงแก่กองทุนรวมออกไปสักระยะหนึ่ง จนกว่าสถานการณ์
         ต่างๆ จะคลี่คลายลงและมีความเหมาะสมต่อการดำเนินการ บริษัทฯ จึงจะแจ้งให้
         ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป
        
               จึงเรียนมาเพื่อทราบ
        
        
                                       ขอแสดงความนับถือ
        
        
                                       (นริศ   เชยกลิ่น)
                                    เลขานุการคณะกรรมการ