แจ้งเผยแพร่เอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2550

Back

28 มีนาคม 2550วันที่ 27 มีนาคม 2550

เรื่อง แจ้งเผยแพร่เอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2550

เรียน ท่านกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2550 พร้อมเอกสารแนบ ทั้งหมด ทั้งฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.centralpattana.co.th ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2550 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

 

(นายนริศ เชยกลิ่น)
เลขานุการคณะกรรมการ