การเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ของบริษัท

Back

17 เมษายน 2550วันที่ 17 เมษายน 2550

เรื่อง การเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ของบริษัท

เรียน กรรมการผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งว่า บริษัทได้เปลี่ยนแปลงหมายเลข โทรศัพท์ของ สำนักงานใหญ่ และสาขาต่างๆ รายละเอียด ดังนี้

สำนักงานใหญ่ หมายเลข 0-2667-5555
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ หมายเลข 0-2640-7000
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา บางนา หมายเลข 0-2763-6000
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา รามอินทรา หมายเลข 0-2790-3000
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว หมายเลข 0-2793-6000
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า หมายเลข 0-2877-5000
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร์ หมายเลข 0-2834-6000
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา รัชดา-พระราม 3 หมายเลข 0-2649-6000

หมายเลขโทรศัพท์ 3 สาขาต่อไปนี้ ยังคงใช้หมายเลขเดิม คือ

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 หมายเลข 0-2866-4300
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต หมายเลข 0-5399-9199
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เซ็นเตอร์ พัทยา หมายเลข 0-3836-1443

โดยจะเริ่มใช้หมายเลขใหม่ ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2550 นี้ เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 

ขอแสดงความนับถือ

 

( นายนริศ เชยกลิ่น )
เลขานุการคณะกรรมการ