แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550

Back

30 เมษายน 2550วันที่ 27 เมษายน 2550

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2550 ในวันที่ 27 เมษายน 2550 ได้มีมติที่สำคัญ ดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2550 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28เมษายน 2549 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย 1,629,155,629 เสียง
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง
- งดออกเสียง 0 เสียง

2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2549

3. อนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 ซึ่งผ่านการ ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย 1,775,681,482 เสียง
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง
- งดออกเสียง 2,113,600 เสียง

4. อนุมัติการจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานปี 2549 ในอัตราหุ้นละ 0.31 บาท จำนวน 2,178,816,000 หุ้น คิดเป็นจำนวนเงินปันผลรวม 675,432,960 บาท โดยจะ จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทตามทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2550 เวลา 12.00 น. และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2550 ด้วย คะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย 1,777,795,082 เสียง
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง
- งดออกเสียง 0 เสียง

5. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 5 ท่าน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1) นายเอนก สิทธิประศาสน์

- เห็นด้วย 1,766,426,505 เสียง
- ไม่เห็นด้วย 11,368,577 เสียง
- งดออกเสียง 0 เสียง

2) นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์

- เห็นด้วย 1,766,426,505 เสียง
- ไม่เห็นด้วย 11,368,577 เสียง
- งดออกเสียง 0 เสียง

3) นายสุทธิชาติ จิราธิวัฒน์

- เห็นด้วย 1,766,426,505 เสียง
- ไม่เห็นด้วย 11,368,577 เสียง
- งดออกเสียง 0 เสียง

4) นายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์

- เห็นด้วย 1,766,426,505 เสียง
- ไม่เห็นด้วย 11,368,577 เสียง
- งดออกเสียง 0 เสียง

5) นายกอบชัย จิราธิวัฒน์

- เห็นด้วย 1,766,426,505 เสียง
- ไม่เห็นด้วย 11,368,577 เสียง
- งดออกเสียง 0 เสียง

6. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2550 รายละเอียดดังนี้

1) ค่าตอบแทนประจำคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย

- กรรมการอิสระที่เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ เท่ากับ 70,000 บาท/ไตรมาส
- กรรมการอิสระที่เป็นกรรมการตรวจสอบ เท่ากับ 60,000 บาท/ไตรมาส
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เท่ากับ 40,000 บาท/ไตรมาส
- กรรมการบริหารหรือตัวแทนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 20,000 บาท/ไตรมาส

2) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย

- กรรมการอิสระ เท่ากับ 30,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และ เท่ากับ 20,000 บาท/ครั้ง กรรมการบริหารหรือตัวแทนของผู้ถือหุ้น

3) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย

- ประธานกรรมการตรวจสอบ เท่ากับ 25,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการตรวจสอบ เท่ากับ 22,500 บาท/ครั้ง

4) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย

- ประธานกรรมการ และ เท่ากับ 20,000 บาท/ครั้ง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ทั้งนี้ การจ่ายค่าเบี้ยประชุมให้แก่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ให้มีผลย้อน หลังตั้งแต่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เมื่อปี 2548 เป็นต้นไป โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2550 วงเงินรวมไม่เกิน6,000,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง ที่ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ดังนี้

- เห็นด้วย 1,683,205,832 เสียง
- ไม่เห็นด้วย 1,060,900 เสียง
- งดออกเสียง 79,300 เสียง

7. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ดังมีรายนาม ต่อไปนี้ คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัย่อย ประจำปี 2550

1) นายเทอดทอง เทพมังกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3787
2) นายวินิจ ศิลามงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3378
3) นางวิไล บูรณกิตติโสภณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3920

และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นจำนวน 4,140,000 บาท ด้วย คะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย 1,777,795,082 เสียง
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง
- งดออกเสียง 0 เสียง

8. อนุมัติการออกหุ้นกู้ วงเงินรวมไม่เกิน 8,000 ล้านบาท ด้วยเงื่อนไขเบื้องต้น ดังนี้

ประเภท : หุ้นกู้มีประกัน และ/หรือ หุ้นกู้ไม่มีประกันชนิดไม่ด้อยสิทธิ
วงเงินรวม : ไม่เกิน 8,000,000,000 บาท
อายุ : ไม่เกิน 10 ปี
การเสนอขาย : เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน และ/ หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กย.40/2549 หรือที่คณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงในภายหน้า

และมอบอำนาจให้คณะกรรมการมีอำนาจพิจารณา กำหนดประเภท และจำนวนของหุ้นกู้ที่จะ ออกในแต่ละคราวภายใต้วงเงินรวมดังกล่าว รายละเอียด และเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเข้าเจรจาทำความตกลง ลงนามในเอกสาร และการดำเนินการต่างๆ อันจำเป็น และสมควรเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย 1,777,159,182 เสียง
- ไม่เห็นด้วย 633,900 เสียง
- งดออกเสียง 2,000 เสียง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 

ขอแสดงความนับถือ

 

นายนริศ เชยกลิ่น
เลขานุการคณะกรรมการ